Mette Frederiksens socialdemokratiske forbillede

anker jørgensen

Den tidligere socialdemokratiske partileder, Anker Jørgensen, ville den 13. juli 2022 være fyldt 100 år. I den anledning var der meget pænt at sige om Anker Jørgensen. Hans sociale og solidariske sindelag, hans livslange virke for fred, hans interesse for kunst og kultur og hans personlige hæderlighed.

I et interview med BT i juni 2012 afslører Mette Frederiksen – dengang ung arbejdsminister – at hun er utålmodig – meget utålmodig: ”Jeg er et utroligt utålmodigt menneske. Jeg har ingen tålmodighed. Ting tager tid, og de tager længere tid end jeg havde regnet med.”

Anker Jørgensen som Mette Frederiksens forbillede

I interviewet nævner hun også sine forbilleder: ”Jeg elsker Anker Jørgensen for den måde, han er Anker på”.

Ved Anker Jørgensens bisættelse på Bispebjerg i april 2016 sagde Mette Frederiksen: “Du var en hædersmand. Du var Danmark, når Danmark er bedst,”

Formanden for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark, gik i sit mindeord for Anker Jørgensen et skridt videre: Anker Jørgensen startede den økonomiske genopretning, som Poul Schlüter fik æren for.

Nuanceret syn på Anker Jørgensen

Som ansat i Statsministeriet mens Anker Jørgensen var statsminister kan jeg bekræfte alle positive vurderinger af hans menneskelige egenskaber. Som ung cand.polit. kan jeg til gengæld ikke genkende beskrivelsen af Anker Jørgensen som økonomisk reformator.

1979-1982

Realiteten var, at i slutningen af 1970’erne, og især efter den såkaldte ”anden oliekrise” i vinteren 1978-79, udviklede både de offentlige udgifter og samfundsøkonomien i Danmark sig på en måde, der førte til alvorlig bekymring for statsgældens størrelse og finansieringen af det hastigt voksende betalingsbalanceunderskud.

Knud Heinesen og afgrunden

Det var på denne baggrund, at den daværende socialdemokratiske finansminister Knud Heinesen i et tv-interview 28. oktober 1979 udtalte: ”Nogen fremstiller det, som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi har kurs imod den, og vi kan se den«”.

Det var perioden, hvor kronen ofte var under pres, hvor underskud på både betalingsbalance og statsfinanser løb løbsk, inflationen galopperede, Danmarks kreditværdighed blev sænket, og hvor der kunne opstå noget nær panik blandt økonomiske journalister, også i weekenden, hvis Nationalbankens direktør, Erik Hoffmeyer, blev set i Kastrup Lufthavn på vej til Bruxelles for at forhandle en dansk devaluering på plads med de gamle EMS-lande. Som ung økonom i Statsministeriet erindrer jeg talrige week-ender i Statsministeriet i forbindelse med devalueringer.

Almindelige lønmodtagere led under dyrtiden og unge familier, der etablerede sig på ejendomsmarkedet måtte acceptere såkaldte ”Pensionskasselån” til en rente på 18 – 20 pct.!

Nationalbankens bekymringer

Hvor slemt det stod til, er også dokumenteret i årsberetninger fra Danmarks Nationalbank.

I 1980 skrev Danmarks Nationalbank således i usædvanligt barske vendinger om dansk økonomi, at ”presset mod kronen var så stort, at den måtte støttes med betydelige interventioner. Den danske rente måtte hæves for at dæmme op for udstrømningen af kapital, og diskontoen blev sat op med to procent til 13 procent.”

I 1981 blev tonen skærpet yderligere:

”Tilbagegangen i den økonomiske aktivitet var forbundet med en betydelig stigning i arbejdsløsheden. Prisstigningerne var stærke og steg med 12 procent. Industriens timelønninger med ti procent. Kronekursen blev nedskrevet med tre procent ved kursjusteringen midt i februar 1982.”

Om udsigterne for 1982 hed det videre:

”Den stærke vækst i statens underskud skaber problemer. De stigende underskud på betalingsbalancen betyder, at forudsætningen for den økonomiske politik falder bort. Det er afgørende at den stærke vækst i underskuddene bringes til ophør.”

Socialdemokratiet kunne ikke løfte opgaven

Den socialdemokratiske regering havde ikke mod til at udfordre fagbevægelsen og medlemmerne og gøre det nødvendige: afskaffe dyrtidsreguleringen, stabilisere kronekursen og dæmpe efterspørgsel og inflation gennem en stram finanspolitik og begrænsning af de offentlige udgifter.

Kort sagt: Da Anker Jørgensen gik af i 1982, stod dansk økonomi på gloende pæle. Det hele var ved at ramle sammen som et fallitbo. Danmark var på vej mod afgrunden, på første klasse og for lånte penge.

Firkløverregeringens genopretning

Ro over gemytterne, og mere stabilitet omkring den danske krone, kom der først i 1982, da kronen formelt blev låst fast til D-marken. Samtidig blev den automatiske dyrtidsregulering afskaffet og den økonomiske politik lagt om, så inflation og renter kunne falde. Det skete, efter Anker Jørgensen gik af som socialdemokratisk statsminister, og den konservative Poul Schlüter med Firkløverregeringen den 10. september 1982 tog over sammen med venstremanden Henning Christophersen og Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti.

Nu er den gal igen!

I dag – 40 år efter Anker Jørgensen, men igen med en socialdemokratisk regering og en stgatsminister uden økonomisk indsigt – befinder nationen sig i et tilsvarende morads. Inflationen hærger med voldsom styrke. Fordyrelsen af især fødevarer og energi rammer almindelige familier hårdt. I øjeblikket er der ikke udsigt til at el- og gaspriser vil falde. Fraværet af russisk gas, og tørke, der lukker vandkraft og hæmmer transporten af brændsel på floderne og vanskeliggør nedkøling af A-kraftværker og andre kontinentale kraftværker, kan betyde, at vi står overfor en reel energiforsyningskrise.

Finansminister Nicolai Wammen har tilkendegivet, at den høje inflation og den generelle økonomiske situation gjorde det uomgængeligt nødvendigt med en stram finanslov for 2023. Alligevel kan vi konstatere, at den socialdemokratiske statsminister strør om sig med opsigtsvækkende og vamle valgløfter.

Der er aftalen om et huslejeloft, som kun realiseres, hvis rød blok fastholder magten. Så kan lejere, der er i tvivl om hvor krydset skal sættes, sutte på den!

Der er den kaotiske uddeling af varmecheck, som med god ret var tiltænkt de mest udsatte, men som i flere tilfælde er uddelt på må og få. Der er statsminister Mette Frederiksens løfte om højere løn til mere end 800.000 offentligt ansatte. Der er – efter 3 års passivitet – det pludselige løfte om stram kontrol med priser. Der er kirke- og ligestillingsministeren, der vil ophæve menighedsrådenes muligheder for at fravælge kvindelige præster, og justitsministeren, der bebuder strengere straffe til kriminelle indvandrere og ophævelse af aldersgrænsen for at skifte køn. Og nu taler socialdemokraterne om behovet for at pristalsregulere dagpenge og andre ydelser.

Tidligere er seniorborgerne betænkt med en ældrecheck, og en nøjere gennemgang af forslaget til finanslov vil sikkert afsløre andre godbidder til udvalgte vælgersegmenter.

Samtidig dækkes der frækt over, at regeringen med talrige forhøjelser af gebyrer, skatter og afgifter har forsuret tilværelsen for mange befolkningsgrupper. Det burde – selv hos trofaste socialdemokrater – mane til eftertanke, at Mette Frederiksen og regeringen så skamløst tilgodeser bestemte målgrupper for at beholde magten.

ECB og Nationalbanken advarer

Alt dette i en situation, hvor allerede på torsdag Den Europæiske Centralbank vil melde om strammere pengepolitik og væsentlige forhøjelser af renten.

Danmarks Nationalbank er – ligesom for 40 år siden – betænkelig. Fra Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation på Finans Danmarks direktørkonference den 5. september 2022 hører vi indtrængende, at der er behov for markant stramning af finanspolitikken.

Den høje og længerevarende inflation kombineret med et meget stramt arbejdsmarked øger risikoen for en egentlig løn-pris-spiral i Danmark, som for alt i verden skal undgås.

Nationalbanken minder om regeringens ansvar for, at såvel finanspolitikken som den øvrige økonomiske politik er orienteret mod en stabil samfundsøkonomi. Finanspolitikken skal bidrage til at dæmpe risikoen for, at det store pres på arbejdsmarkedet og på forbrugerpriserne tilsammen katalyseres i meget kraftige lønstigninger, som lægger kimen til en løn-pris-spiral. Nationalbanken mener derfor, at der er behov for en markant finanspolitisk stramning med det formål at dæmpe efterspørgslen og presset på arbejdsmarkedet. Jo hurtigere, jo bedre.

Renten stiger i Vort Mismods Vinter

Nationalbanken

Den 21. september 2022 udsendte Danmarks Nationalbank en pressemeddelelse med den manende overskrift ”INFLATIONEN SKAL TÆMMES”. Banken forventer en væsentlig opbremsning i dansk økonomi og i 2023 er der direkte udsigt til at væksten i BNP bliver på MINUS 0,1.

“Vi kan godt forberede os på en periode med svækket aktivitet og fald i beskæftigelsen. Men man skal huske, at det herhjemme sker efter en meget stærk højkonjunktur i forlængelse af coronapandemien, som har ført til et meget stramt arbejdsmarked,” siger Lars Rohde i pressemeddelelsen.

“Kombinationen af et stort pres på arbejdsmarkedet, høj efterspørgsel og høj inflation skaber risiko for en selvforstærkende løn-pris-spiral i Danmark. Derfor mener vi, at finanspolitikken skal strammes og hurtigst muligt nedbringe efterspørgslen markant. Også mere, end hvad der er lagt op til i regeringens forslag til finanslov,” siger Lars Rohde.

I øjeblikket koster et forbrugslån/træk på kassekreditten 9,3 – 18, 9 pct. (ÅOP) i Sydbank mens et forbrugslån i NORDEA koster 9,6 – 19,5 pct. (ÅOP) i Nordea.

Det stopper næppe her. Der er nemlig ingen tvivl om, at Nationalbanken under alle omstændigheder er indstillet på fortsatte stramninger af pengepolitikken i Danmark.

Sverige

Den svenske Riksbank overraskede den 20. september 2022 alt og alle med en renteforhøjelse på et helt procentpoint til 1,75 procent.

Federal Reserve i USA

Onsdag den 21. september 2022 ventes den amerikanske centralbank, Federal Reserve, at komme med en renteforhøjelse på mindst 0,75 procentpoint. Det vil tvinge lande i Mellemøsten og Sydamerika til at løfte deres renter tilsvarende for at undgå valutasvækkelse.

Federal Reserves beslutning vil påvirke såvel aktiemarkederne som valutamarkeder og de lange renter. Derfor er der store skvulp i vente til danske boligejere og investorer.

Den 22. september 2022 kommer Japan, Norge og Schweiz på banen. I Japan er yennen svækket kraftigt, fordi den japanske centralbank har fastholdt den ekstremt lempelige pengepolitik. Norge har været tidligt ude med renteforhøjelser allerede sidste år og er derfor ikke bagud på samme måde som i Sverige.

Schweiz vil som det sidste europæiske land hoppe ud af de negative renter.

Renteforhøjelse i London

Den 22. september 2022 ventes Bank of England i Storbritannien igen at hæve renten til mindst 2,25 procent og der er dermed risiko for at skubbe økonomien yderligere i retning af en dyb recession.

 Den 4. august 2022 offentliggjorde banken det såkaldte Monetary Policy Summary og referatet fra mødet bankens Monetary Policy Committee og  forhøjede den pengepolitiske rente med 0,5 pct.point til 1,75 pct.

Det er den største renteforhøjelse i Storbritannien siden 1995 og Bank of England følger fra den europæiske centralbank, ECB, og den amerikanske centralbank, Federal reserve.

Begrundelsen for renteforhøjelsen er også i United Kingdom inflationen. Bank of England vurderer, at forbrugerprisindekset vil nå op på en stigning på 13 procent i oktober. Samtidig er arbejdsløsheden nede på 3,8 pct. I fjerde kvartal i år vil UK opleve decideret recession med negativ økonomisk vækst.

Ligesom andre centralbanker har Bank of England en målsætning om at holde inflationen på omkring 2 pct. og banken er indstillet på at den målsætning vil blive forfulgt.

ECB

Den Europæiske Centralbank (ECB) gennemførte den 8. september sin største renteforhøjelse nogensinde – på 0,75 procentpoint – og på det næste møde i Frankfurt i Governing Council den 27. oktober 2022, hvor pengepolitikken igen er på dagsordenen, ventes renten igen at blive forhøjet.

Danmark følger ECB og holder det pengepolitiske rentespænd uændret, og derfor forhøjede Nationalbanken med virkning fra 9. september 2022 den pengepolitiske rente i Danmark ligeledes med 0,75 procentpoint fra minus 0,1 til 0,65 pct.

Når politikere er sig selv nærmest!

Kollerup Boligordfører

Dagbladet Information kan berette, at Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, har gjort sig skyldig i boligfusk med den lejlighed i København, han har fået stillet gratis til rådighed af Folketinget.

Officielt har partilederen siden juni 2020 haft adresse i en lejlighed i Struer, og det er på grund af hans cpr-registrering i denne jyske lejlighed, at han har haft ret til folketingslejligheden i København og et skattefrit tilskud på over 30.000 kroner årligt for dobbelt husførelse. I realiteten har han i strid med reglerne opholdt sig langt mere end 180 dage i folketingsboligen.

Afsløringen har bevirket, at Alex Vanopslagh nu har opsagt de to lejligheder og han må samtidig indstille sig på at tilbagebetale det uberettigede tilskud på 30.000 kr. til dobbelt husførelse.

Vanopslagh ikke den eneste

En række medier kunne den 8. januar 2021 oplyse, at erhvervsminister Simon Kollerup gik på sygeorlov på grund af mavesår.

Måske var det stresspåvirkningen fra Kollerups diskutable dispositioner som erhvervsminister, hvor den likviderede mink-sektor stadig ikke har modtaget erstatning, men det er mere sandsynligt, at det var senvirkningerne og samvittighedsnaget efter den pinlige sag, som Simon Kollerup personligt kæmpede med for 5 år siden.

Simon Kollerup, der dengang var socialdemokratiets kommunalordfører, blev tvunget til at betale 30.000 kroner tilbage til statskassen efter Ekstra Bladets afsløringer af hans boligfusk med en folketingslejlighed gennem flere år.

Det var Folketingets daværende formand, socialdemokraten Mogens Lykketoft, der efter drøftelser i Folketingets øverste ledelse, måtte komme med den beklagelige meddelelse om en partifælle.

”Sagen er den enkle, at Simon Kollerup selv har meddelt, at han frivilligt har besluttet at tilbagebetale, hvad han har fået for dobbelt husførelse det sidste år. Dermed betragter jeg sagen som fuldt tilfredsstillende afsluttet”, sagde Mogens Lykketoft.

Kollerup havde adresse i et hus hans far havde købt til ham i Nordjylland. Samtidig havde Folketinget stillet en lejlighed til rådighed for ham i København, men reelt boede han sammen med sin kæreste og deres 2 børn i en lejlighed hun ejede. Folketingslejligheden blev i stedet udlånt til familie, venner og besøgende fra Nordjylland.

I oktober 2021 var den gal igen

Folketingsmedlem Tanja Larsson trak sig efter boligsag som boligordfører for Socialdemokratiet.

Tanja Larsson har siddet i Folketinget siden 2019, hvor hun erstattede Henrik Sass Larsen. Ekstra Bladet har beskrevet hvordan Tanja Larsson har boet i en af Folketingets lejligheder i hjertet af København, som hun ligesom Simon Kollerup havde fået stillet gratis til rådighed af Folketinget.

Samtidig fremlejede hun sin egen andelslejlighed i København. I perioden er lejlighedens værdi steget med mere end 150.000 kr.

Tanja Larssons fiksfakserier er selvfølgelig imod reglerne, og Tanja Larsson har tidligere lovet at få orden i boligsituationen, men det er ikke sket.

“Jeg trækker mig som boligordfører med øjeblikkelig virkning. Jeg må konstatere, at jeg ikke har fået ryddet op i min boligsituation på trods af, at jeg i sommer satte min andelsbolig til salg via andelsboligforeningen med henblik på at sælge snarest muligt,” oplyste hun i oktober 2021 til Ekstra Bladet.

Tanja Larsson er efter endt barselsorlov i 2022 vendt tilbage til Folketinget, hvor hun nu markedsfører sig selv som ”Landdistrikternes ildsjæl og ordfører”.

Jeppe Kofod

Tilbage i 2011 blev socialdemokraten Jeppe Kofod undersøgt af Københavns Kommune, om det bornholmske folketingsmedlem Jeppe Kofod reelt boede i hovedstaden eller på Bornholm, og dermed om han havde ret til et skattefrit tillæg for dobbelt husførelse. Kommunen fandt, at reglerne var overholdt.

Er politikere sig selv nærmest?

Sagerne bekræfter for mange en opfattelse, der deles af mange almindelige borgere i Danmark, at nogle politikere betragter skatteborgernes midler som en naturlig uudtømmelig kilde til finansiering af deres eget forbrug – og at det på ingen måde er til hinder for at lede et helt parti, for ordførerskaber eller en ministerpost i en socialdemokratisk regering.

Vort Mismods Vinter – kan vi holde til den?

UNGA Guterres

FN’s generalsekretær, António Guterres, holdt tirsdag den 20. september 2022 ved FN’s Generalforsamling i New York en åbningstale, der betegnes som den mest konsekvente og signifikante generalsekretærtale overhovedet i FN’s historie.

“A winter of global discontent is on the horizon” sagde Guterres med henvisning til Shakespeares “Richard III”, hvor Gloucester i en tale beskriver “Vort Mismods Vinter” (Now is the winter of our discontent).

I talen leverer António Guterres et uhørt skarpt angreb på den fossile energisektor og herunder til den finansielle sektor og den PR-industri, der tjener kassen på at skærme sektoren mod indgreb.

”Our world is addicted to fossil fuels. It’s time for an intervention. We need to hold fossil fuel companies and their enablers to account. That includes the banks, private equity, asset managers and other financial institutions that continue to invest and underwrite carbon pollution.

And it includes the massive public relations machine raking in billions to shield the fossil fuel industry from scrutiny. Just as they did for the tobacco industry decades before, lobbyists and spin doctors have spewed harmful misinformation. Fossil fuel interests need to spend less time averting a PR disaster – and more time averting a planetary one.

Of course, fossil fuels cannot be shut down overnight. A just transition means leaving no person or country behind. But it is high time to put fossil fuel producers, investors and enablers on notice.

Polluters must pay.

Today, I am calling on all developed economies to tax the windfall profits of fossil fuel companies. Those funds should be re-directed in two ways: to countries suffering loss and damage caused by the climate crisis; and to people struggling with rising food and energy prices”.

Kan de vestlige lands sammenhold bære omkostningerne ved inflation, energikrise, klimaudfordringer og krigen i Ukraine?

Efterhånden som vi globalt bevæger os dybere ind i ”Vort Mismods Vinter” og prøvelserne ikke har udsigt til at ophøre, testes det globale sammenhold og ikke mindst er det spørgsmålet hvor meget de økonomiske omkostninger vil tære på solidariteten mellem de vestlige lande.

Krigsøkonomi

Alle kan efterhånden mærke effekten på vare- og energiforsyningslinjer på benzin-, gas- og oliepriser og på de galopperende prisstigninger på forbrugsvarer. Vi ser ind i en økonomisk krigstilstand, hvor vi nok spares for de ødelæggelser, død og lemlæstelser, som ukrainerne udsættes for, men ikke for klimarelaterede tyfoner, oversvømmelser og tørke, og ikke mindst mærkbare tab af levestandard – især for ”countries suffering loss and damage caused by the climate crisis; and people struggling with rising food and energy prices”.

Kan vi holde til det?

Når socialdemokraters sex-krænkelser skader Danmarks omdømme

Flemming Pless

Den kendte præst og socialdemokratiske politiker Flemming Pless er ikke længere sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Det skriver han selv på Facebook tirsdag den 20. september 2022: ”Jeg har valgt at søge min afsked den 17. september som sognepræst efter næsten 34 år i folkekirken, hedder det i opslaget.”

Baggrunden for at Pless har taget sin afsked fra Folkekirken var de anklager om sex-krænkelser, der var rejst mod Flemming Pless, og som førte til, at der blev indledt en tjenestemandssag mod Flemming Pless.

Fem kvinder sendte ifølge Kristeligt Dagblad sidste år en klage til Københavns Stift, hvor de anklagede den kendte præst og socialdemokratiske politiker, Flemming Pless, for seksuelt krænkende adfærd, embedsmisbrug og brud på tavshedspligten. Kvinderne mente, at Pless har udnyttet deres sårbare situation i forbindelse med sjælesorg til at forføre dem.

Klagen var årsagen til, at sognepræst i Christians Kirke i København Flemming Pless, der siden marts 2021 har været tvunget på orlov, nu har taget sin afsked.

Flemming Pless, der i 12 år har repræsenteret Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, føjer sig dermed til den række af fremtrædende socialdemokrater, der er blevet anklaget for sex-krænkelser.

Mads Havskov Hansen stoppet i sit job

Berlingske Tidende kunne den 14. september 2021 oplyse, at den tidligere S-partiansatte Mads Havskov Hansen, som ifølge syv kvinder har udsat dem for grænseoverskridende adfærd, nu er stoppet i sit job som presse- og kommunikationschef i kapitalfondenes lobbyorganisation, Aktive Ejere, hvor Henrik Sass Larsen er direktør.

Berlingske har siden begyndelsen af september forsøgt at få en kommentar fra Aktive Ejere og et interview med Mads Havskov Hansen, men det har ingen af parterne ønsket at deltage i.

Aktive Ejere slettede i begyndelsen af september alle spor af Mads Havskov Hansen fra sin hjemmeside. Således blev hans navn slettet, ligesom både nyheden, om at han i sin tid var blevet ansat og siden blev sygemeldt, begge er fjernet fra hjemmesiden.

Det socialdemokratiske kvindesyn

Da Ib Knudsen, partiforeningsformand for Socialdemokratiet i Kerteminde Kommune, i slutningen af januar 2021 blev spurgt af Fyens Stiftstidende, om hvorfor det er så svært at få unge kvinder til at stille op til kommunalvalg, sagde han:

“Vi har også svært ved at tiltrække kvinder til byrådet, og det er en problemstilling, der er alle steder. Og de kan skrige lige så meget på ligestilling, som de vil, når de ikke vil stille op alligevel.”

Og da han så bliver spurgt om hvorfor der er brug for flere kvinder, svarer han:

“Ja, det har vi til de bløde udvalg, der er det rart nok at have kvinder med. De har jo mere fingeren på pulsen med skole og ældre i alle de der bløde udvalg, der har de en del mere indsigt”.

Ib Knudsen sagde ikke noget om, at kvinderne også var vigtige ved selskabelige partisammenkomster, og slet ikke noget der kom i nærheden af Trumps ”Grab them by the pussy”, men helvede brød alligevel løs. Det endte med, at kritikken fra blandt andet partifællerne i kommunen og på Fyn fik Ib Knudsen til at trække sig som partiforeningsformand.

“Det er med en tåre i øjenkrogen og en klump i halsen, at jeg har valgt at trække mig som formand for Socialdemokratiet i Kerteminde kommune, men som omstændighederne er lige nu, er det den eneste mulighed, så der kan blive arbejdsro i partiforeningen.

Jeg vil gerne sige undskyld, fordi jeg kom med en så negativ udtalelse i avisen, mandag den 25. januar 2021, og tager det fulde ansvar”, skrev Ib Knudsen i en pressemeddelelse.

Krænkelsessager vælter ud af Socialdemokratiets skabe – minister involveret

Knudsens afgang kunne dog ikke lukke debatten om de særlige socialdemokratiske omgangsformer. Søndag den 6. juni 2021 fortalte syv kvinder i Berlingske Tidende, at de havde været udsat for grænseoverskridende adfærd fra en mand ansat i Socialdemokratiet.

Mads Havskov Hansen, der har haft en fremtrædende position i DSU, har angiveligt i en årrække krænket unge kvinder. En af kvinderne kunne således berette, at hun for år tilbage – mens hun som ganske ung var medlem af DSU, Socialdemokratiets ungdomsorganisation – af Mads Havskov Hansen følte sig presset til tavshed efter et fuldbyrdet samleje, som hun ikke havde haft lyst til.

Pernille Rosenkrantz-Theil involveret

I forbindelse med den sag orienterede Mads Havskov Hansen statsminister Mette Frederiksens nære veninde, undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det har Pernille Rosenkrantz-Theil selv bekræftet overfor Ekstra Bladet.

Faderen til kvinden havde truet med at fortælle andre om sagen. Mads Havskov Hansen bad derfor Pernille Rosenkrantz-Theil orientere ham, hvis faderen henvendte sig.

Rosenkrantz-Theil skriver blandt andet i en sms til Ekstra Bladet:

– Samtalen omhandlede alene en konkret episode med en far, der var vred på den pågældende medarbejder over, at han havde været sammen med hans datter, og som muligvis ville henvende sig til mig.

– Jeg var ikke bekendt med, at datteren også selv skulle være vred over noget. Og således afventede jeg, om der enten ville komme en politianmeldelse eller anden udvikling i sagen. Det gjorde der ikke.

– Og jeg gik således ud fra, at der var tale om en forælder, der havde skarpe holdninger til sin datters gøren og laden.

Det er næppe troværdigt, når Rosenkrantz-Theil hævder hun ikke orienterede partiets formand eller partisekretær, da hun ikke mente, at der var noget, som Socialdemokratiet som arbejdsgiver skulle forholde sig til. Henvendelsen fra Mads Havskov Hansen har som minimum fået Rosenkrantz-Theil til at forhøre sig i partisekretariatet, om der var en sag på Mads Havskov Hansen.

Socialdemokratiet passiv

Socialdemokratiets ledelse har angiveligt været passiv, men da Havskov Hansen stoppede i Socialdemokratiet på Christiansborg blev han dog hurtigt ansat som presse- og kommunikationschef i kapitalfondenes lobbyorganisation, Aktive Ejere, hvor Henrik Sass Larsen er direktør.

Danmarks Radio genopliver sagen om Carsten Hansen

Udover Mads Havskov Hansen og Flemming Pless, finder vi blandt de mere prominente socialdemokrater, der er anklaget for sexkrænkelser, tidligere overborgmester i København, Frank Jensen, udenrigsminister Jeppe Kofod og den tidligere socialdemokratiske gruppeformand og boligminister, varmemester Carsten Hansen. Hvis vi går længere tilbage, blev både partiformand Svend Auken og chefen for partiets økonomisk-politiske afdeling på Christiansborg, Jakob Buksti, anklaget for upassende omgang med partiansatte, elever og praktikanter.

Carsten Hansens sag fik ny aktualitet, da Danmarks Radio den 14. februar 2021 kunne præsentere den kvinde, der i julen 2010 blev krænket af Carsten Hansen. Sagen blev til dels offentligt kendt allerede i 2011, og Ekstra Bladet kunne dengang berette, at Carsten Hansen i forbindelse med en julefrokost, der endte en sen nattetime på spillestedet Copenhagen Jazzhouse, havde forulempet en af de partiansatte kvindelige sekretærer på en sådan måde, at sagen senere endte som en faglig sag om sexchikane.

Sagen blev af Socialdemokratiets Bjarne Corydon dengang trukket i langdrag, men lige inden sommerferien 2011 indgik S-toppen og kvindens fagforening, HK, forlig om sagen. Forliget indebar et krav om tavshed, der mørklagde sagen og i 10 år har afholdt kvinden fra at tale om det traumatiserende overgreb.

Socialdemokratiets dobbeltmoral

Betegnende for Socialdemokratiets dobbeltmoral i MeToo-sager forhindrede sexovergrebet ikke Carsten Hansen i at beklæde en ministerpost i Helle Thornings regering 2011-2015.

Jeppe Kofod

På tilsvarende måde var sexsagen ingen hindring for Jeppe Kofods udnævnelse til Udenrigsminister i 2019. Selvom begivenheden ligger år tilbage har de fleste i Danmark fundet det indiskutabelt uværdigt og uanstændigt, at Jeppe Kofod som udenrigsordfører og oplægsholder udnyttede sin magtposition til at have sex med et mindreårigt DSU-medlem. Den 15-årige pige skulle ovenikøbet, ved at tage en fortrydelsespille, selv bære ansvaret for, at 34-årige Kofod ikke orkede at bruge kondom.

Klagerne over Flemming Pless havde ikke umiddelbar indflydelse på hans valgbarhed, lød det i 2021 fra Socialdemokratiet og fra Flemming Pless selv. Så han var faktisk opstillet som kandidat for Socialdemokratiet ved kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021. Pless blev dog ikke valgt.

Mads Halskov Hansens utilbørlige opførsel kunne angiveligt også foregå i årevis uden at Socialdemokratiets ledelse fandt anledning til at skride ind. DSU har imidlertid siden relegeret Mads Halskov Hansen.

Offentlig værdighed – hvor går grænsen?

Krav om offentlig værdighed og sømmelighed kaldes (på latin) decorum. Det betyder, at personer i offentlig tjeneste af hensyn til jobbet skal opføre sig lidt pænere end andre mennesker, og det gælder såvel på arbejdet som i fritiden. Værdigheds- eller vandelskrav er udtryk for det samme.

Decorumkravet fremgår af tjenestemandslovens paragraf 10: Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

I praksis gælder bestemmelsen ikke kun for præster og andre tjenestemænd, men i princippet for alle i offentlige hverv. Ansatte ved Hoffet, borgmestre og ministre er således blevet fældet som følge af optræden og handlinger, der ikke var forenelige med den agtelse og tillid, som kunne forventes af den pågældende.

De fleste finder det rimeligt, at indehavere af de mest magtfulde og prestigefyldte embeder inden for den udøvende magt skal kunne fremvise en eksemplarisk nutid, men ligeledes en dadelfri fortid.

Minister betyder tjener

Den øverste post ved den udøvende magt er ministeren, og for en person, der ikke kun skal repræsentere borgerne og demokratiet, men hele Danmark, er det ikke urimeligt at stille krav om decorum.

Carsten Hansen er i øjeblikket ude af politik, og det er lidt uklart hvad Frank Jensen render rundt og laver. Flemming Pless er nu ude af billedet, men Jeppe Kofod er stadig kongeligt udnævnt minister i Danmark. Det er slemt nok, at den udenlandske presse har omtalt Jeppe Kofods affære. Når også seriøse udenlandske magasiner tager udgangspunkt i Jeppe Kofod og trækker på hans affære i mere dybtgående analyser af nationens manglende moralske habitus og – tilsyneladende – hykleriske forhold til ligestilling, er det alvorligt.

Mette Frederiksens forklaringsproblem

Mon ikke Mette Frederiksen har et forklaringsproblem, når hun skal forklare udenlandske regeringsledere hvorfor hun holder lav profil i sager om sex-krænkelser og stædigt holder hånden over Jeppe Kofod, og kan citeres for at sige: “Regarding the current case, I believe Jeppe Kofod has both apologized and expressed regret, and has done so many years ago.”

Desuagtet mener BBC, at der er tale om ”A knock to Denmark’s reputation” – og det var før alle detaljerne om Carsten Hansens misgerninger kom frem i lyset!

Efter Jackson Hole udsigt til ny rentestigning i USA

jacksonholem-1472025342-96.jpg

Den første begivenhed i centralbankverdenen er det årlige symposium i Jackson Hole i Wyoming, der i år fandt sted 25. – 27. august 2022 med overskriften ”Reassessing Constraints on the Economy and Policy”.

Den storslåede dal i Jackson Hole ved foden af bjergmassivet Teton Range i den amerikanske delstat Wyoming forbindes i USA med utallige beretninger om begivenheder fra erobringen af det vilde vesten i USA.

The Federal Reserve Bank of Kansas City har i 40 år været vært for et utal af centralbankchefer, der mødes til det årlige økonomiske symposium, og den amerikanske centralbankchef Jerome Powell var årets hovedtaler.

I den amerikanske centralbankchefs jobbeskrivelse er der 2 afgørende succeskriterier for den pengepolitik, der skal føres i USA: beskæftigelsen skal understøttes og inflationen skal holdes nede på omkring 2 pct.

I sin tale i Jackson Hole, lagde Jerome Powell ikke skjul på, at centralbanken ville fortsætte med trinvis at forhøje den pengepolitiske rente med 0,75 procentpoint indtil inflationen var bragt under kontrol. Jerome Powell var meget vel opmærksom på, at et forhøjet renteniveau ville være ”pinefuldt” for amerikanere, men at skadevirkningerne fra længerevarende inflation ville være værre.

Efter Jackson Hole har vi fået inflationstallene for august – en stigning i august på 0.1 pct. I forhold til juli og 8,3 pct. I forhold til august sidste år. Nogle analytikere havde efter prisstagnationen i juli håbet på faldende inflation, men de blev skuffede.

Alt tyder således på, at den amerikanske centralbank på det næste møde i den pengepolitiske komité (Federal Open Market Committee – FOMC) 20. – 21. september 2022 igen vil hæve rente med 0,75 pct. fra de nuværende 2,5 pct.

Energikrisen 2022

tobrud-l.a.-ring

Dan Jørgensens pressemøde torsdag den 8. september 2022 om forsyningssituationen på energiområdet var bemærkelsesværdigt på flere måder.

Statsminister Mette Frederiksen deltog ikke i pressemødet. Mette Frederiksen havde ellers i forbindelse med indkaldelsen til pressemødet indtrængende advaret om situationens alvor og at det kan blive værre endnu, når vinteren kommer: ”Vi er alle sammen bekymrede. Det er alle husstande i Danmark og Europa, og det er vi som myndighed og regering”, sagde hun onsdag den 7. september 2022.

Politisk flertal er klar med milliardhjælp til energiselskaber

Erhvervsminister Simon Kollerup fik under pressemødet – og midt i Dan Jørgensens lirum-larum om temperaturen i offentlige bygninger og opfordring til at slukke for dekorativ udebelysning – nævnt, at der var indgået en politisk aftale om en statslig garantiordning på 100 mia. kr. til elmarkedet.

Energiselskaber er udfordrede af de høje energipriser, da det er påkrævet, man stiller sikkerhed, når der handles energi. De sikkerhedsstillelser er steget voldsomt i takt med energipriserne, hvilket udfordrer selskabers likviditet.

Under normale omstændigheder kan energiselskabet stille sikkerhed i egne aktiver eller i form af en bankgaranti. Udviklingen på energimarkederne betyder, at el-producenter ikke er i stand til overfor børsen, f.eks. Nord Pool, at stille de betydelige summer, der kræves i sikkerhed på deres fastpriskontrakter. Sikkerhedsstillelsen afhænger af forskellen mellem den aktuelle markedspris på el og den pris, der er indgået en fastprisaftale om. Når priserne på el stiger og er højere end i fastprisaftalerne skal selskaberne stille sikkerheder via elbørsen svarende til værdiforringelsen af fastprisaftalen.

Det kunne få store konsekvenser for elmarkederne og energiforsyningssikkerheden, hvis de selskaber, der ikke kan stille den nødvendige sikkerhed selv eller via en bankgaranti fra deres normale bankforbindelse, falder ud af markedet. Det kunne medføre, at udbuddet af elektricitet falder, og dermed medføre risici for el-forsyningssikkerheden i det danske energisystem til ubodelig skade for virksomheder og private husholdninger.

Den statslige garanti til sikring af likviditeten på elmarkedet skal forhindre at markedet bryder sammen. Aftalen indebærer, at staten kan stille garanti for 80 pct. af sikkerhedsstillelsen mens energiselskabet eller selskabets bankforbindelse påtager sig de resterende 20 pct.

Finanskrisen 2008

Situationen på energimarkederne minder lidt om situationen på finansmarkederne under finanskrisen i 2008. Da likviditetskrisen bredte sig på finansmarkederne i USA, begyndte den amerikanske centralbank tidligt (allerede under Ben Bernanke) at modvirke forretningsbankernes automatreaktion – at smække kassen i!

The Fed intervenerede i markedet og opkøbte store mængder værdipapirer og lettede dermed likviditeten i hele det finansielle system. Størrelsen af Feds balance – beholdningen af obligationer – voksede til næsten 5.000 milliarder dollars fra omkring 1.000 milliarder dollars før finanskrisen.

Finanskrisen blev lynhurtigt global, og i Danmark gav det anledning til en del kritik, da den daværende regering lancerede den første af en række bankpakker i efteråret 2008 for at afværge – ikke kun en bølge af finansielle krak og konkurser i finanssektoren, men først og fremmest for at opretholde samfundsøkonomien og sikre den nødvendige likviditet til erhvervsliv og husholdninger.

Den første bankpakke blev fulgt af flere, og bankpakkerne indeholdt i alt garantier for 3500 milliarder kroner, som blev spændt ud under de danske pengeinstitutter. Desuden indeholdt pakkerne statslån for langt over 46 milliarder, som de kriseramte banker kunne låne, hvis de var villige til at betale for det.

Med bankpakkerne blev skatteborgerne udsat for en enorm risiko, men heldigvis lykkedes det at afværge det totale finansielle kaos.

I forbindelse med bankpakkerne blev det mellem staten og pengeinstitutterne aftalt at etablere Finansiel Stabilitet som et offentligt selskab, der fik ansvaret for at rydde op efter de banker, som trods bankpakker m.v. knækkede nakken i kølvandet på den finansielle krise.

Elafgiften sænkes med fire øre

Samtidig med offentliggørelsen af aftalen om statsgarantier for 100 mia. kr. til elselskaberne og deres banker, vedtog Folketinget midlertidige lempelser i elafgiften. Således vil elafgiften blive sænket med 4 øre/kwh ekskl. moms 1. oktober 2022 og yderligere 4,3 øre/kWh ekskl. moms 1. januar 2023.

En almindelig husholdning med et forbrug på 4000 kilowatt-timer kan dermed se frem til at spare 50 kroner i år og 215 kroner næste år.

Inden begejstringen kammer over, skal man vide, at med socialdemokraten Mogens Lykketoft som formand udskriver Energinet nye regninger til elforbrugerne: 125 kr. til en almindelig familie, 31.000 kr. til en mindre virksomhed og 775.000 kr. til større virksomheder.

Folketingets svinebinding af Dan Jørgensen

Dan Jørgensen Gigabyte

Da daværende energiminister Poul Nielson fra Socialdemokratiet i april 1980 indgik en kontrakt med Saudi-Arabien, kaldte han den for “klokkeren”. Sådan sagde han, da han som energiminister skulle redegøre for, om der var en skjult politisk dagsorden bag en kommerciel aftale med Saudi-Arabien i 1980 om olieleverancer til Danmark. Formelt set var aftalen indgået af DONG, og energiministeren afviste alle anmodninger om indsigt med, at det var en kommerciel aftale og offentliggørelse ville kompromittere DONG’s muligheder for at operere på det kommercielle marked.

Klausulerne

Kontrakten var imidlertid kendt af en større kreds, og opstandelsen drejede sig især om en ”transportklausul” og en ”miskreditklausul” i kontrakten. Den første klausul om at olien skulle transporteres fortrinsvis på saudiske skibe viste sig at være uden større betydning, eftersom saudierne langtfra rådede over tilstrækkelig skibskapacitet; Den såkaldte ”miskreditklausul”, der efter sin ordlyd forpligtede Danmark til at forholde sig positivt til den islamiske verden og Saudi-Arabien i særdeleshed. Nærmere studier viste, at klausulen i virkeligheden handlede om forretningsmæssige forhold og ikke egentlig udenrigspolitik. Altså at Danmark i denne aftale ikke forpligtede sig til bestemte holdninger til islam og Saudi-Arabien.

Imidlertid bidrog den kendsgerning, at der i tilsvarende svenske og finske kontrakter ikke var en lignende klausul, til at Nielson måtte indkassere skarp kritik også fra egne partifæller, og sagen truede med at udvikle sig til et spørgsmål om Folketingets mistillid til Poul Nielson.

Til sidst måtte han derfor bøje sig og tillade medlemmerne af Folketingets Energipolitiske udvalg at se kontrakten. Udvalgets medlemmer fik mulighed for én efter én at læse kontrakten, men uden at der måttes kopieres fra aftalen, skrive af fra den, eller på anden måde viderebringe informationer.

Nielsons egen forklaring om den ”klokkerene aftale”

Det korte af det lange er, at Poul Nielson selv i sin selvbiografi ”En hel Nielson” fra 2011, har erkendt, at han formidlede aftalen dårligt ved selv at kalde den klokkeren, og ved ikke med det samme at tage tyren ved hornene og tillade indsigt, selvom han derved måske ville krænke aftaleparternes forståelse om hemmeligholdelse af traktatens ordlyd.

I vore dage kan vi også jævnligt opleve forsøg på at afskære Folketinget fra oplysninger. Det er ikke så længe siden, at Folketingets Præsidium kritiserede daværende finansminister Bjarne Corydon for ikke at have givet Folketinget alle oplysninger i forbindelse med salget af DONG-aktier til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Nielson blev bundet til masten

Den klokkerene olieaftale var ikke den eneste af Poul Nielsons dispositioner som energiminister, der gav anledning til at et flertal i Folketinget mistede tilliden til hans driftssikkerhed. Flertallet indsatte derfor i en generel klausul i den bemyndigelseslovgivning, der prægede energiområdet.

Forinden ministeren traf sin afgørelse skulle sagen forelægges det Folketingsudvalg, der i dag svarer til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Nielsons overmod binder stadig Dan Jørgensen

Folketingets svinebinding af energiminister Poul Nielson binder stadig. Dan Jørgensens ageren som klima-, energi- og forsyningsminister har ikke været så tillidsvækkende, at Folketingets flertal har fundet anledning til at udstyre Dan Jørgensen med bemyndigelse til selv at disponere indenfor energilovgivningens rammer. Tvært imod har erfaringerne med varmechecks næret opfattelsen af, at den parlamentariske kontrol med Dan Jørgensen måske burde intensiveres.

Var det klogt at indstille olie- og gaseventyret i Nordsøen?

En eventuel tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Nordsøen efter den 8. udbudsrunde, hvor olieselskaber i juni 2018 blev opfordret til inden 1. februar 2019 at komme med tilbud på områderne i den danske del af Nordsøen, skulle have været forelagt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Som det hed:

”Efter afslutningen af Energistyrelsens behandling vil resultatet, forinden tilladelsen meddeles, blive forelagt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg (…) Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i henhold til undergrundslovens paragraf 12, stk. 3 undlade at meddele tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på grundlag af de indkomne ansøgninger, ligesom det står ministeren frit at afgøre, hvor mange tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, der meddeles på grundlag af de indkomne ansøgninger. Tilladelser forventes meddelt inden for seks måneder efter ansøgningsfristens udløb.”

Som bekendt blev den 8. udbudsrunde stoppet med den aftale, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget torsdag aften den 3. december 2020 om at stoppe den danske olieeventyr i Nordsøen.

Mellem Dan Jørgensen og ordførere fra Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Konservative blev der aftalt en slutdato i 2050, hvorefter der ikke længere vil kunne indvindes olie eller gas i den danske del af Nordsøen.

”Vi sætter nu et endeligt punktum for den fossile æra, og tegner en lige linje mellem vores aktiviteter i Nordsøen og Klimalovens mål om klimaneutralitet i 2050. Aflysningen af både 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder betyder også, at det er slut med, at staten aktivt går ud og inviterer til fossil efterforskning. Samtidig nagler vi de resterende regler fast for den nuværende produktion”, sagde klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Boris Johnsons klassiske studier ved Oxford fornægter sig ikke

Boris_Johnson_official_portrait_(cropped).jpg

Vi kender Lucius Quinctius Cincinnatus (519 - 430 f.Kr.) fra den romerske historiker, Titus Livius (59 f.Kr. – 17 e.Kr.). Livius’ hovedværk, Ab urbe condita, dvs. ”fra byens grundlæggelse”, beskriver Roms udvikling fra dens sagnagtige begyndelse i midten af 700-tallet f.Kr. til Livius’ egen og kejser Augustus’ tid.

Cincinnatus var en romersk patricier, statsmand og militær leder i den romerske republiks dage, som blev et legendarisk eksempel på romerske dyder.

I en relativt moden alder havde han truffet sig tilbage fra det offentlige liv til en beskeden gård, da en fjendtlig invasion i 458 f.Kr. fik hans medborgere til at opfordre ham til at komme tilbage til Rom og tage ledelsen i republikken.

Cincinnatus slap ploven, fik uindskrænkede og diktatoriske magtbeføjelser og havde efter kun 16 dage besejret fjenden. Umiddelbart herefter nedlagde han sit hverv som konsul og diktator, frasagde sig alle beføjelser og vendte tilbage til sit landbrug.

Hans militære succes og han umiddelbare og frivillige afståelse af al magt blev i eftertiden fremhævet som et eksempel på uselvisk lederskab i en højere sags tjeneste, civil dyd, integritet og beskedenhed. Hans legendariske ry blev yderligere bestyrket, da Cincinattus efter sigende gentog kunststykket i 439 f.Kr., da plebejernes oprør truede med at befordre Spurius Maelius’ monarkistiske ambitioner og dermed den romerske republiks endeligt.

Siden er andre politiske ledere blevet sammenlignet med Cincinattus. Især blev Cincinnatus’ uselviske indsats for fædrelandet kædet sammen med George Washington. Washingtons opgivelse af kommandoen over den kontinentale hær, hans afvisning af overhovedet at overveje etableringen af et monarki i Amerika og hans frivillige tilbagetræden efter 2 præsidentperioder for at vende tilbage til Mount Vernon-farmen blev i datidens historie- og litteraturskrivning ofte sammenlignet med Cincinattus.

UK’s Premierminister, Boris Johnson, refererede til Cincinnatus i sin afskedstale udenfor Downing Street nr. 10 i London den 6. september 2022. Johnson sagde, at han nu – som Cincinnatus – ville vende tilbage til ploven.

Iagttagere noterede, at Cincinnatus godt nok vendte tilbage til ploven, men senere blev kaldt tilbage for at redde Rom i en vanskelig situation.

Vil 0-vækst i den offentlige sektor være ensbetydende med den sociale massegrav?

poof-1485782973-78.jpg

Det bør under den kommende valgkamp diskuteres hvordan det offentlige spilder ressourcer og tid på pseudoarbejde.

Pseudoarbejde ligner til forveksling arbejde, men det er karakteriseret ved ikke at skabe nogen værdi for kunder, borgere eller brugere.

Det er fx pseudoarbejde, når offentligt ansatte skal bruge timevis på at registrere arbejde, eller når medarbejdere konstant får afbrudt arbejdsdagen af møder, hvor de er inviteret med, ”fordi vi kigger eller ”ser ind i” en fremtid og et ”narrativ”, de måske har noget de kan byde ind med”.

Talrige jurister i offentlige styrelser bruger tid på at skrive risikovurderinger og bæredygtighedsanalyser – opgaver, der dybest set handler om at sikre ledelsen rygdækning, hvis der sker fejl. Der skabes ingen værdi for fagpersonalet eller de ”varme hænder”. Men der lægges akademiske forhindringer i vejen i form af lange uforståelige notater, som ingen læser eller forstår.

Sagesløse offentligt ansatte konfronteres med chefer, der refererer til at ”Vi skal ud på (eller har været på) en spændende rejse”, lægger “hånden på kogepladen”, taler om ”udfordringer”, at institutionen befinder sig på en “brændende platform”, at vi står overfor en ”stejl læringskurve”, og at det nu gælder om at ”implementere”, at “skabe et positivt narrativ” og få ”fingrene ned i bolledejen”.

Det offentlige er fyldt med chefer, der siger ”Jeg tænker”, når de fortæller personalet, at de skal være ”omstillingsparate”, og ”hvis du ikke udvikler, afvikler du” og vil du virkelig fremstå som ”en del af løsningen eller en del af problemet”.

Når offentligt ansatte efterspørger evidens og fagligt grundlag får de at vide, at ”vi kører mens vi lægger skinnerne”, vi skal have ”ja-hatten-på”, vi skal ”tænke ud af boksen” og ”vi er et hold og vi skal hele tiden prøve at spille hinanden bedre”! Hvis der stadig er ansatte der tvivler, får de at vide: ”Lev med det!”.

Besparelser kommunikeres af ledelsen med floskler om at vi fremover ”stiller os bredt i døren” og at ”vi må rykke tættere sammen i bussen”. Nu skal vi ”op på beatet” og have ”svesken på bordet”, og indvendinger affejes med “Jeg hører, hvad du siger…”.

GDPR (General Data Protection Regulation eller persondataforordningen) får skyld for meget. Udveksling af data, uanset type, med henblik på at effektivisere digitale systemer afvises af HR-afdelingen med henvisning til GDPR.

Er det tænkeligt, at der indenfor det offentlige kan undværes enkelte instruktører i Agil projektledelse, i Anerkendende ledelse, i Værdibaseret ledelse, i Handlingsledelse, i Forandringsledelse, i Tillidsbaseret ledelse, i Paradoksledelse, i Appreciative Inquiry, i Velfærdsledelse, i Visionær ledelse, i Narrativ ledelse, i Meningsledelse, og i Identity Performance Management (IPM).

Hvor mange Verdensmålskonsulenter kan undværes? Diversitetskonsulenter? Ligestillingskonsulenter? Udviklingskonsulenter? Procesfacilitatorer? Tovholdere? Eventkoordinatorer?

Kan Pia Gjellerups skattefinansierede Center for Offentlig Innovation afskaffes? Burde statstilskuddet til den russiske ambassade i København genovervejes?

Jeg tror det!