Medier i krise

Mediekrise

Det er vanskelige tider for danske medier. Udgifterne til papir, distribution osv. stiger, og folk har ikke fået flere penge mellem hænderne. De opsiger abonnementer og fravælger medier, selv mange er kede af at undvære aviser og magasiner, men de skal finde pengene et sted.

JP/Politikens Hus havde i 2022 et underskud på den primære drift på fire millioner kroner. Det fremgår af koncernrapporten for 2022, at det utilfredsstillende resultat er omkring 100 millioner kroner lavere end forventet.

Hus Forbi

Selv hjemløseavisen Hus Forbi sætter prisen op til 50 kroner. Prisstigningen træder i kraft med øjeblikkelig virkning og begrundes af Hus Forbi-bestyrelsen med inflationen, hvor der er stigende udgifter til blandt andet trykning, el og varme.

Ifølge fagbladet Journalisten har Aller-koncernen netop gennemført ændringer af organisationen, og opsagt syv medarbejdere. Fyringerne kommer i kølvandet på den sparerunde, der blev gennemført i november, hvor Aller fyrede fem medarbejdere og lukkede magasiner ned. I oktober 2019 gennemførte Aller også en omfattende fyringsrunde.

Aller-koncernen producerer og udgiver dag- og ugeblade samt magasiner på print og digitale platforme i Danmark, Sverige, Norge og Finland og har tillige væsentlige aktiviteter inden for Marketing Services samt rejsebureauvirksomhed i Danmark, Sverige og Norge. I Danmark udgiver Aller bl.a. ugebladene Billed-Bladet, Familie Journal, Femina, Se og Hør, Søndag og Ude og Hjemme.

Aller trues af COVID, moms og faldende aktiekurser

Fyringerne i Aller kommer ikke overraskende. Aller, der har regnskabsår fra oktober – oktober, har netop offentliggjort årsrapporten for 2021-2022.

Aller har med en omsætning på knap 4,3 mia. kroner har med det yderste af de lakerede negle holdt fast i et lille overskud på 25 mio. kr. – et fald på 189 mio.kr. i forhold til et overskud på 214 mio.kr. i 2020/21.

Koncernen oplyser, at COVID-19-pandemien negativt har påvirket driften, og selskaberne har modtaget netto 6 mio.kr. i støtte fra statslige hjælpepakker. Hjælpen er primært modtaget af rejsebureauerne i Danmark i form af tilskud til faste omkostninger og lønkompensation.

Fik ikke produktionsstøtte

I årsrapporten oplyses det til gengæld ikke, at koncernen også har interesseret sig for Kulturministeriets tilskudsordninger til forskellige typer af medier og medieprojekter. Aller har således søgt om redaktionel produktionsstøtte til ugebladet Femina. Kulturministeriets formål med støtteordningen er angiveligt ”at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat”.

Blandt de nye ansøgere til 2023-puljen var udover Femina også landbrugsmagasinet Effektivt Landbrug. De pågældendes bidrag til det danske demokrati og den demokratiske debat anses måske for tvivlsom. I hvert fald er deres ansøgninger ikke imødekommet.

Af Allerkoncernens årsrapport fremgår, at afkastet på selskabets finansielle investeringer i 2021/22 var negativt – 156 mio.kr. mod et positivt afkast på 48 mio.kr. i 2020/21.

De samlede finansielle poster inklusive bank- og prioritetsrenter mv. udgør en nettoomkostning på 177 mio.kr. mod en nettoindtægt på 32 mio.kr. i 2020/21.

I beretningen besværer Aller sig over den hårde konkurrence fra dagspressen og deres magasintillæg, der i Danmark ”med hjemmel i den fortsat stærkt konkurrenceforvridende momslovgivning producerer og udgiver både på print og digitalt uden moms”. Dette står i skærende kontrast til, hvad der gælder for Allerkoncernens ugeblade og magasiner, som pålægges fuld moms både på print og digitalt. Aller understreger, at ”Disse forhold er fortsat stærkt medvirkende til at forværre de i forvejen udfordrende tider for den del af mediebranchen, der ikke er omfattet af momsfritagelse”.

Revisionspåtegning

Den uafhængige revisor – det statsautoriserede Revisionspartnerselskab, Deloitte – har i sin påtegning af regnskabet anført, at ”det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2022 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2021 – 30.09.2022”. Deloitte fortsætter: ”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.”

Om Aller Media Danmark:

Aller Media Danmark er den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark og Norden, med titler som BILLED-BLADET, SE og HØR, Familie Journal, femina, ELLE, SPIS BEDRE, Vi Unge, Mad & Bolig og mange flere.

Aller Media har I Danmark en markedsandel på 70% på ugeblade og 43% på magasiner.

Aller Medias historie går mere end 140 år tilbage til 1873, hvor Carl og Laura Aller stiftede deres egen trykkerivirksomhed. De blev pionerer inden for ugebladsbranchen i Danmark, da de i 1874 udgav det første nummer af Nordisk Mønster-Tidende, der siden blev til femina. Og i 1877 kom det første nummer af Familie Journal på gaden.

Aller Media A/S er datterselskab af Aller A/S, der er den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Norden. For yderligere information se www.aller.dk og www.aller.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s