Kulimporten vokser

Kul1

Importen af kul (og koks) til Danmark blev mere end fordoblet i 2022 i forhold til 2021. KuIimporten nåede med 1558126 tons næsten op på højniveauet fra 2014.

Det viser de seneste tal fra Energistyrelsen, som dækker 1. januar til 30. november 2022. Energistyrelsen udarbejder en månedsstatistik over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. Tallene for hele 2022 vil være tilgængelig 13. april 2023.

Det faktiske kulforbrug på 658671 tons var dog lidt lavere end i 2021 og det muliggjorde en genopbygning af kullagrene. Kulforbruget var dog højere end de seneste tre år i gennemsnit.

De tilbageværende kulkraftværker i Danmark – Fynsværket, Studstrupværket, Esbjergværket og Nordjyllandsværket – måtte allerede i 2021 fyre kraftigt op under kulkedlerne. Årsagen var mangel på vind, mangel på vandkraft i Norge og en høj gaspris.

Tal fra Energistyrelsen og Energinet viser, at kulforbruget i de centrale værker i 2021 steg med knap 50 pct. I de første uger af 2022 kom næsten halvdelen af strøm produceret i Jylland og på Fyn fortsat fra kul.

Stigningen skyldes koldere vejr og en lavere produktion af strøm fra vindmøller, som betød større produktion på de centrale kraftværker. Vindkraftproduktionen faldt i 2021, da middelvindhastigheden var betydeligt lavere end tidligere.

På Nordjyllandsværket i Aalborg har man siden sidste halvdel af 2021 næsten kørt med fuld kraft. Også hos Ørsted er kulforbruget steget. Her har man fyret med mere kul end vanligt på Esbjergværket og Studstrupværkets blok 4.

På Fyn fyres der med halm og træflis, men der har været gang i kulkedlerne, fordi der har været koldt og manglet vind- og vandkraft

Det var tidligere forventningen, at kulfyringen på Fynsværket og Studstrupværket skulle indstilles allerede i 2022. I 2023 ville Esbjergværket stoppe, mens Nordjyllandsværket i 2025 eller 2028 ville vinke farvel til kullet.

Hvis de termiske kraftværker blev lukket helt ned, ville det ifølge Energistyrelsen indebære, at sandsynligheden for perioder med effektmangel i Danmark bliver større. Dertil kommer, at vi ikke uden videre kan regne med til alle tider at dække det danske behov gennem el-import fra udlandet.

I Tyskland er der bortfaldet en betydelig elproduktionskapacitet i takt med at der lukkes a-kraftværker, og den planlagte indstilling af kulfyringen i 2030.

I resten af Europa må der også ventes en mere fluktuerende elproduktion i fremtiden, og meget tyder på at Tyskland kan blive nødt til at revidere planerne for udfasningen af a-kraft og fossile brændsler i energiforsyningen.

I Danmark var den tidligere klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, aktiv i “Global Alliance to Power Past Coal” – koalitionen af ambitiøse lande, der ville udfase kul fra deres elforsyninger inden 2030. Dan Jørgensen var også fortaler for olieudfasning i ”Beyond Oil and Gas”(BOGA) og for fremme af vindmøller i ”Global Alliance for Offshore Wind” (GOWA).

På trods af Dan Jørgensens modstand mod fossil energi og hans centrale rolle som forhandlingsleder ved flere klimatopmøder, og ambitionerne om at reducere CO2-udledningerne i Danmark med mindst 70 procent, besluttede den daværende regering i oktober at lytte til Energistyrelsens advarsler om risikoen for perioder med varme- og effektmangel, og åbnede op for, at der fortsat skulle fyres med kul og olie på Studstrupværket og Kyndbyværket.

Den socialdemokratiske regering besluttede også at udskyde den planlagte lukning af Esbjergværket. En plan om helt at udfase kul på Fynsværket blev også blevet udsat.

I en pressemeddelelse i oktober begrundede daværende klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) beslutningen med, at en kold vinter kunne få betydning for den danske forsyningssikkerhed.

”Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå at danskerne kommer til at mangle strøm i stikkontakten og for at gøre os uafhængige af Putins gas, og derfor vil vi udskyde lukningen af tre kraftværker. Det er rettidig omhu,” sagde ministeren dengang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s