Energistyrelsen: Prisen for den grønne omstilling kan blive mistet forsyningssikkerhed

Folketinget

Den 16. juni 2020 blev der mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet opnået enighed om en klimaaftale med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien.

Partierne er enige om at vise vejen mod en grønnere energisektor, der i 2030 er fri for kul, olie og naturgas.

Energiforligskredsen besluttede derfor samtidig, at der skulle igangsættes et analysearbejde vedrørende konsekvenserne for elforsyningssikkerheden og udviklingen i el- og varmepriser af den grønne omstilling, forbud mod olie og naturgas i fjernvarmesektoren og begrænsning af træbiomasse til el- og varmeproduktion.

Nu foreligger analysen fra Energistyrelsen, og læserne skal berede sig på dystre forudsigelser.

Selvom vi i øjeblikket døjer med ekstremt høje el- og gaspriser, har vi vænnet os til stabile og rigelige forsyninger af energi. Danmarks niveau for elforsyningssikkerhed ligger faktisk helt i top blandt de lande, vi oftest sammen ligner os med.

Forsyningssikkerheden trues

Det vil ifølge Energistyrelsen formentlig fortsat være tilfældet i de nærmest kommende år. Men i årene efter 2030 vil vi blive udfordret af et markant større elforbrug til blandt andet varme, transport, datacentre og PtX-anlæg.

Det vil betyde at behovet for elkapacitet i systemet er stigende – og samtidigt bliver elproduktionen mere decentral og ikke-regulerbar fra vedvarende energikilder som solpaneler og vindmøller.

Lukningen af termiske kraftværker indebærer ifølge Energistyrelsen, at sandsynligheden for perioder med effektmangel bliver større. Dertil kommer, at vi ikke uden videre kan regne med til alle tider at dække det danske behov gennem elimport fra udlandet. I resten af Europa må der også ventes en mere fluktuerende elproduktion i fremtiden. 

Energistyrelsen mener derfor, at udfasning af biomasse og lukningen af de termiske værker giver risiko for strømafbrydelser især i Østdanmark.

Udsigt til 8 timer uden strøm

Den nuværende høje forsyningssikkerhed i øjeblikket betyder, at danske husstande på årsbasis i gennemsnit er uden strøm i højest 10 minutter, og årsagen vil sandsynligvis være lokal – at et træ er væltet ned over en elmast eller lignende.

Den høje forsyningssikkerhed kan ifølge Energistyrelsen meget vel blive afløst af en situation, hvor forbrugere i Østdanmark i 2035 vil være uden strøm i 8 timer om året. I fremtiden kan årsagen meget vel være, at det blæser for lidt, og at det er overskyet og at der generelt er mangel på strøm.

Prisen for udfasning af biomassen kan derfor blive mistet forsyningssikkerhed.

Det er i hvert fald Energistyrelsens konklusion i den netop offentliggjorte analyse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s