Brændstofsalget frem mod 2030

Power to X

Fra Danmarks over 2.000 tankstationer – bemandede og ubemandede – sælges der hvert år mere end 5 mia. liter benzin og diesel. Corona-krisen har betydet, at salget af benzin og diesel er reduceret med omkring 10 pct.

Det fald vil dog frem mod 2030 blive større, hvis planerne om en afgift på drivhusgasser realiseres.

CO2-afgift

Vismændene i Det Økonomiske Råd mener, at en ensartet afgift på alle drivhusgasser på 1.200 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter vil give os den billigste opfyldelse af 2030 målsætningen om reduktion på 70 pct. af vores udledninger af drivhusgasser.

Klimarådet anbefaler ligeledes, at der snarest indføres afgifter på drivhusgasser. Hvor Vismændene mener vi kan nøjes med en afgift på 1.200 kr. pr. ton, opererer Klimarådet med en afgift på 1.500 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter.

Ifølge Klimarådets beregninger vil de samfundsøkonomiske omkostninger samlet set ende på mellem 15 og 20 milliarder kroner i 2030.

Konsekvenser for brændstofmarkedet

Klimarådet har i rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” fra marts 2020 nærmere vurderet konsekvenserne for brændstofmarkedet:

”Afgiften vil føre til en højere benzin- og dieselpris, som vil reducere salget af benzin og diesel i Danmark. Hvis afgiften fx er 1.500 kr. pr. ton CO2, så stiger prisen på benzin og diesel med ca. 30-40 pct., hvilket med gængse bud på den langsigtede priselasticitet potentielt vil få forbruget fra personbiler til at falde med ca. 5-10 pct. Derudover vil der være stigende grænsehandel, så samlet set vil mængden af brændstof solgt i Danmark falde med 15-25 pct., hvis man benytter Skatteministeriets tal for effekten af prisstigninger”.

Flydende brændstoffer med reduceret CO2-indhold

De negative konsekvenser af en afgift på drivhusgasser vil blive afbødet, hvis udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra motorbrændstof reduceres. Hvis de eksisterende distributionsnet og store dele af den eksisterende bilpark kan opretholdes, vil det også indebære enorme samfundsøkonomiske – og miljømæssige – fordele.

Biobrændstoffer kan sænke CO2-udledningen for både personbiler, busser og anden tung transport og Det Internationale Energiagentur (IEA) har anbefalet, at Danmark aktivt stimulerer anvendelsen af bæredygtige biofuels og biogas i transportsektoren.

Det er formentlig teknisk muligt at forhøje de nuværende krav om iblanding af biobrændstof baseret på for eksempel rapsolie, planterester eller slagteriaffald, men allerede i dag findes der flydende brændstoffer med reduceret CO2-udslip. F.eks. kan såkaldt hydrogeneret vegetabilsk olie, HVO, fremstilles fra forskellige kilder – f.eks. spildolie, fritureolie, rapsolie, palmeolie og animalsk fedt. Hvilken af disse energikilder, der anvendes, har en meget stor indvirkning på den samlede reduktion af drivhusgasser. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 pct. reduktion af CO2-udslippet.

Hvis udledningen af drivhusgasser fra brændstoffer og dermed afgiftsbelastningen skal minimeres, vil det kræve nye bæredygtige fossilfrie alternativer til benzin, diesel og flybrændstof.

Er electrofuels den langsigtede løsning?

Mens elbiler på persontransportområdet formentlig kan yde et væsentligt bidrag til den langsigtede fossilfrie løsning, vil det også kræve store investeringer i batterier, elnet, lade-faciliteter m.v.

Elbiler kan næppe løse den udfordring den tunge transport står over for. Det er en kendsgerning, at en meget stor del af CO2-udledningen kommer fra den tunge transport, fra lastbiler, fra skibe og fra fly. Der er ikke udsigt til at behovet for disse transportformer vil mindskes. Vi vil derfor i den overskuelige fremtid være afhængige af flydende brændstoffer, fordi batteriteknologien ikke er i nærheden af at kunne drive så tunge transportmidler over lange afstande.

Faktisk findes der CO2-frie alternativer til el-motorer.

FlexFuel-motorer er forbrændingsmotorer, som kan køre på både benzin og forskellige typer alkoholbaserede brændstoffer. Disse brændstoffer kan fremstilles både af biomasse og syntetisk baseret på brint, som kan produceres med CO2-fri vind- eller solstrøm.

Syntetiske electrofuels fremstilles ved at el fra vindmøller og solceller omdannes til brint via elektrolyse. Den rene brint kombineres med CO2 indvundet med nyudviklede CC-teknikker fra industri eller biogas, og resultatet er et flydende brændstof, som er 100 procent CO2-neutralt.

I Ingeniørforeningens Energivision for 2050 indgår electrofuels som en vigtig del af visionens beskrivelse af et fossilfrit dansk energisystem i 2050. Electrofuels vil uden store problemer kunne integreres i den eksisterende transportinfrastruktur, tankstationer, lagre m.v.

Udfordringer

Problemet er at fremstillingsprocessen er energikrævende og – under de gældende prisforhold – dyr. Produktion i større skala kræver derfor, at fremstillingsprocessen kan indrettes på en måde, der balancerer den fossilfrie elproduktion. Under de gældende prisforhold er forudsætningen derfor, at det vil være muligt at udnytte overskudsproduktion – og dermed billig strøm – fra vindmøller eller solceller. I det ideale system vil den såkaldte Power-to-X produktion af electrofuels således fungere som en buffer for elproduktionen.

Der er også andre udfordringer. Hvis udviklingen skal fremmes, forudsætter det, at udviklingen af electrofuels og Power-to-X prioriteres i offentlige politikker, udviklings- og investeringsprogrammer, og at der allerede nu stilles tekniske krav til forbrændingsmotorer, om at de skal kunne køre på electrofuel.

En større flåde af lastvogne, skibe og fly med denne egenskab ville skabe et marked for ikke-fossile brændstoffer. Dermed vil der også være et økonomisk grundlag for de massive investeringer, der kræves til produktion af electrofuels i større skala.

One thought on “Brændstofsalget frem mod 2030

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s