Nu skal skibsfartsindustrien også bidrage til at opfylde klimamål

MRV-regler Maersk

Søtransport er fortsat den eneste sektor uden specifikke EU-forpligtelser til at reducere drivhusgasemissioner. Global skibsfart udleder betydelige mængder drivhusgasemissioner – omkring 2-3 pct. af de samlede globale drivhusgasemissioner – og i 2015 kom 13 pct. af de samlede EU-drivhusgasemissioner fra transportsektoren.

CO2-emissioner fra skibsfart skal reduceres med 40 pct.

Europa-Parlamentets miljøudvalg godkendte tirsdag den 7. juli 2020 med 62 stemmer for, 3 mod og 13 hverken for eller imod Kommissionens forslag om som led i Green Deal at revidere EU-systemet til overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport, de såkaldte MRV-regler, og bringe dem i overensstemmelse med de aftalte bestemmelser i IMO (International Maritime Organization).

Skibsfartsindustrien omfattes af EU’s kvotesystem

Miljøudvalget ville dog højne ambitionsniveauet, og valgte at inkludere skibe på 5000 bruttotonnage og derover i EU’s emissionshandelssystem (Emissions Trading System, ETS) samt et obligatorisk krav til rederierne om at reducere deres årlige gennemsnitlige CO2-emissioner fra alle skibe med mindst 40 pct. i forhold til 2008 inden 2030.

Ocean Fund

Europa-Parlamentets miljøudvalg opfordrer tillige til etableringen af en “Ocean Fund” finansieret af indtægter fra kvoteauktioner under ETS-systemet. Fonden skal bidrage til at gøre skibe mere energieffektive og støtte investeringer i innovative teknologier og infrastruktur, såsom alternativt brændstof og grønne havne. 20 pct. af fondens indtægter skal bruges til at understøtte marine økosystemer, der påvirkes af den globale opvarmning.

International aftale om skibsfartens CO2-emissioner

Europarlamentarikerne i udvalget er enig med Kommissionen i at rapporteringsforpligtelserne i EU skal tilpasses reglerne i IMO, men EU-Kommissionen pålægges samtidig at arbejde for en ambitiøs international aftale om skibsfartens drivhusgasemissioner, der lever op til ambitionerne i Paris-aftalen.

Vedtagelse i Europa-Parlamentet til september

Når forslaget er vedtaget i Europa-Parlamentet under mødet i Strasbourg en 14. – 17. september 2020 vil forhandlingerne med EU’s medlemslande om den detaljerede udmøntning i lovgivning kunne begynde.

Kritik af Pernille Weiss

Altinget kunne den 19. juni 2020 oplyse, at det konservative medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, i EU-mediet EU Observer blev kritiseret for ikke at være åben om sine tætte forbindelser til dansk skibsfart. Weiss skulle have undladt at oplyse til Europa-Parlamentet, at hendes valgkampagne til parlamentsvalget sidste år var støttet af Danske Rederier, på trods af at hun arbejdede med EU-Kommissionens forslag om ændring af MRV-reglerne for overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport.

Basisår 2008 eller 2018?

Ifølge EU Observer skulle Weiss aktivt have arbejdet for at de nye MRV-regler skulle føre til mildere reduktionsmål for shippingindustrien ved at sikre, at det basisår, som udledningen skulle måles ud fra, blev 2008.

Jutta Paulus fra den grønne gruppe i Europa-Parlamentet har været rapporteur på MRV-forslaget, og de grønne havde angiveligt foretrukket at basisåret var 2018 og ikke 2008, fordi 2008 et fordelagtigt år for industrien at tage udgangspunkt i. Den verdensomspændende finanskrise resulterede i økonomisk nedgang, mindre handel og mindre skibsfart som afspejledes i at skibsfarten allerede i 2015 havde reduceret emissionerne med 30 pct. i forhold til 2008.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s