Når hensynet til samfundsøkonomien negligeres

Dan Jørgensen 1

Samme dag regeringen indgår en bred energiaftale kommer statsminister Mette Frederiksen med et ”opråb” om behovet for en øget grad af økonomisk ansvarlighed. ”Vi skal tilbage i et spor, der er ansvarligt og bæredygtigt på den længere bane”, siger Mette Frederiksen til Berlingske Tiende. Vi skal tilbage til en ”mere klassisk finanspolitik”, hvor man finansierer sine forslag og tænker over de langsigtede konsekvenser.

Siden begyndelsen af 1980’erne har det været et dogme i dansk energipolitik, at udover energimæssige forhold har alle projekter været underkastet et krav om samfundsøkonomisk vurdering. Senere er det ubetingede krav om samfundsøkonomiske vurderinger suppleret med krav om klima- og miljømæssige vurderinger.

I energiaftalen af 22. juni 2020 er det aftalt, at:

”Derudover justeres samfundsøkonomikravet, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile alternativer, hvilket bl.a. vil sikre, at reguleringen ikke er en unødvendig bremse for konverteringer af naturgasområder til fjernvarmeområder”.

I øjeblikket er kommunalbestyrelser underlagt Energistyrelsen detaljerede krav til gennemførelse af samfundsøkonomiske vurderinger af alle fjernvarmeprojekter.

Kommunalbestyrelsen er i overensstemmelse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 27, stk. 2, i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 27/12/2018 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) – forpligtet til at sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Med ”justeringen” af samfundsøkonomikravet opgiver partierne sikringen af, at fjernvarmeprojekter tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til samfundsøkonomi. De tidligere vigtige hensyn til forsyningssikkerhed og forbrugerbeskyttelse er for længst opgivet til fordel på ensidig vægt på miljø- og klimahensyn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s