Når demokratiet angribes af virus

Corona

Coronakrisen har i en lang række lande allerede været en undskyldning for at svække de demokratiske spilleregler.

I Danmark vedtog Folketinget allerede den 13. marts med L 133 en række lovændringer til den eksisterende epidemilov, der giver vidtgående beføjelser til sundheds- og ældreministeren.

I nationens interesse

Ministeren kan fremover:

“Påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan: 1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson. 2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet. 3) At lade sig isolere i en egnet facilitet”

“Iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet”

Fastsætte regler for “politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling

Fastsætte regler om “forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.”. Ministeren skal også kunne fastsætte regler om, at der “uden retskendelse er adgang til lokaler og andre lokaliteter” med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet mod større forsamlinger – herunder fastsætte regler om, at politiet kan anvende “den fornødne magt” for at sikre, at reglerne overholdes.

“Påbyde, at der skal ske afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder”

Fastsætte regler om “tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen”

Lukning af landets grænser

Hastevedtagelsen af L 133, der dels udvider myndighedernes muligheder for at frihedsberøve borgere, og dels indskrænker forsamlingsfriheden betydeligt, og senere fredag den 13. marts var grundlaget for lukning af Danmarks grænser, har givet anledning til løftede øjenbryn, men dog ikke afholdt regeringen fra at fremsætte yderligere forslag.

Strengere straffe og udvisninger

Den 2. april 2020 vedtog Folketinget endnu en hastelovpakke om dobbeltstraf for en lang række corona-relaterede forbrydelser bl.a. tricktyverier og tyveri af værnemidler som f.eks. håndsprit.

Pakken gælder også strengere straffe for bl.a. overtrædelse af maskeringsforbuddet, hacking og fornærmende tiltale til betjente, indbrudstyverier i nedlukkede butikker, restauranter, frisørsaloner og uddannelsesinstitutioner.

Med pakken er der nu også hjemmel til at udvise en udlænding − uanset vedkommendes opholdsgrundlag i Danmark – hvis han eller hun idømmes en ubetinget frihedsstraf for coronarelateret kriminalitet.

Institut for Menneskerettigheder

 

Medierne har været påfaldende afdæmpede i deres betænkeligheder ved at danske myndigheder – efter en summarisk Folketingsbehandling – nu i Coronavirussens navn kan frihedsberøve borgere, indskrænke forsamlingsfriheden betydeligt, udvise folk og endog lukke Danmarks grænser.

Institut for Menneskerettigheder vil følge tæt med i, hvordan de nye magtbeføjelser bliver håndhævet af myndighederne. Vicedirektør hos Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck, har til pressen udtalt, at ”Det er meget, meget, meget vidtgående tiltag, der nu er blevet indført. Og man er inde og pille ved vores basale demokratiske rettigheder og ved nogle helt grundlæggende principper i vores retssikkerhed. Under almindelige omstændigheder ville man ikke kunne vedtage den er slags tiltag. Men både grundloven og menneskerettighederne åbner op for, at man i helt særlige situationer – f.eks. hensynet til folkesundheden kan iværksætte den her slags indgreb”.

Hun er glad for, at regeringens forslag om at give myndighederne adgang til folks hjem uden en dommerkendelse blev taget af bordet: ”Det er godt, at der blev indført en bestemmelse om, at det kræver en dommerkendelse, før myndighederne kan gå ind i vores hjem. En dommerkendelse er en del af vores grundlæggende retssikkerhed, og det er generelt en meget dårlig idé at fravige det princip”.

Medierne mere optaget af udenlandske anslag mod demokratiet

Medierne har været langt mere optaget af eksempler i udlandet på anslag mod demokratiets spilleregler.

Ungarn

Det mest omtalte eksempel er den ungarske regeringsleder, Viktor Orbáns, såkaldte coronalov, der med et stort flertal blev vedtaget i denne uge af det nu hjemsendte parlament, og som ifølge kritikerne gør Ungarn til et de facto diktatur på ubestemt tid. Loven tillader at suspendere eksisterende lovgivning, udvide en to uger lang undtagelsestilstand på ubestemt tid og gribe til ethvert tiltag, der har til formål at ”garantere sundheden, borgernes personlige og materielle sikkerhed og landets økonomi”.

Orbán er i forvejen under kritik fra EU for sine reformer af især retsvæsenet, der påstås at krænke basale retsstatsprincipper. I Danmark udtaler direktøren for tænketanken Europa, Lykke Friis, om Orbans coronalov: ”Det er de facto en afvikling af demokratiet”.

Når Viktor Orban vil forlænge landets nødretstilstand på ubestemt tid for at bekæmpe coronavirus, er det et forsøg på at snige diktaturet ind ad bagvejen, lyder det fra Europa-kenderen Lykke Friis.

Serbien og Tyrkiet

Serbien og Tyrkiet har ligesom Ungarn indført strenge straffe for at ”sprede falske oplysninger”.

Israel

I Israel har premierminister Benjamin Netanyahu lukket domstolene under krisen og dermed standset den retssag om korruption, som han stod over for.

Polen

Polens nationalkonservative regeringsparti Lov og Retfærdighed har ændret valgloven for at kunne udvide mulighederne for at brevstemme og dermed gennemføre det planlagte præsidentvalg den 10. maj med udsigt til en sejr til præsident Andrzej Duda. Det sker på trods af forfatningens bestemmelse om, at valgloven ikke må ændres i krisetid.

Andre lande har udskudt valghandlinger på ubestemt tid. I begge tilfælde er konsekvenserne for demokratiet uforudsigelige.

I stort set alle europæiske lande er der med henblik på at bekæmpe pandemien i varierende omfang indført drakoniske særlove, nødret, udgangsforbud og forsamlingsforbud m.v.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s