Vil Socialdemokratiet liberalisere planloven?

Martin Rossen

Med virkning fra 15. juni 2017 blev Planloven “moderniseret” og der blev gennemført en række ændringer med det overordnede formål er at give kommuner, virksomheder og borgere bedre rammer for at skabe udvikling og vækst i hele landet.
Lovgivningen, herunder især planloven, er med til at begrænse udviklingen i produktiviteten og konkurrencepresset på det danske dagligvaremarked, og konkurrencemyndighederne har for længst giver op over for karteldannelser m.v.

Forbrugerpriserne

Resultatet af den manglende konkurrence er – trods al snak om vækst og beskæftigelse -de højeste forbrugerpriser i hele Europa.
Alligevel kæmpede købmændenes organisation med alle midler mod en ophævelse af planlovens forbud mod større dagligvarebutikker uden for landets 5 største byer.
De Samvirkende Købmænds adm. direktør John Wagner hævdede, at de oprindeligt foreslåede lempelser i planlovens detailhandelsbestemmelser ville føre til ”Butiksdød, færre selvstændige forretningsdrivende, flere arbejdsløse, færre uddannelsespladser, højere udgifter til hjemmehjælp, lavere huspriser, flere usælgelige boliger og større miljøbelastning”.

Vil en liberaliseret planlov erodere den sociale kapital?

Slemt var det også, at ”den sociale kapital ville forsvinde sammen med de lokale forretninger. De harmoniske byliv, hvor man mødes, taler sammen og låner bestik af hinanden til en konfirmation. Alt det ville forsvinde”, sagde John Wagner.
Selvom John Wagner tidligere har været generalsekretær i Det Konservative Folkeparti havde han ingen tiltro til, at partiets traditionelle støtte til købmændene ville fortsætte. Wagner havde også opgivet Venstre, men håbede og troede, at Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ville tage ansvaret for hele Danmark alvorligt og standse denne liberale massakre på vores fintmaskede butiksstruktur. Som Wagner sagde: ”Det her handler om liv eller død for hundredvis af butikker. Det er virkelighedens verden, hvor regeringens plan i bedste fald jo bare er fugle på taget, luftsteg og vindfrikadeller”.

Planloven stadig en hæmsko

Aftalen om en lempelse af planloven havde til formål at skabe et større råderum for lokale hensyn, øge konkurrencen og skabe vækst i det såkaldte Udkants Danmark. Desværre betød presset fra Danmarks Naturfredningsforening og deres støtter i København og Nordsjælland, og fra bagstræberiske organisationer som De Samvirkende Købmænd, at planlovens detailhandelsbestemmelser ikke blev ophævet. Politikerne skruede med aftalen lidt op for de tilladte størrelser på de større centersupermarkeder og dagligvarebutikkerne. De må være op til 5.000 kvadratmeter store mod 3.500 kvadratmeter i dag. At der ikke blev givet helt los, sker for at undgå de såkaldte hypermarkeder, som kunne have øget konkurrencen mærkbart. For specialbutikker såsom skoforretninger, butikker med hårde hvidevarer eller andre lignende forretninger er størrelsesbegrænsningerne dog helt ophævet.

Varetager Socialdemokratiet købmændenes eller forbrugernes interesser?

Planlovsændringerne har været omfattende debatteret politisk. Det opnåede resultat er blevet til i forhandling mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Det skal live interessant at se om den nye socialdemokratiske regering vil lægge op til yderligere liberalisering af Planloven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s