Dansk energiteknologis betydning for eksporten

Energiteknologi1

 I 2022 eksporterede Danmark energiteknologi- og services for 106,1 mia. kr. Det viser en opgørelse lavet af DI Energi, Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen.

106,1 mia. kr. er en lille stigning sammenlignet med 2021, hvor eksporten blev opgjort til 105,7 mia. kr. Eksporten af energiteknologi og -service ligger dog fortsat 13,8 pct. lavere end i 2019, der var det sidste ”normalår” før covid-19.

Stagnation siden 2015

Eksporten af energiteknologi og -service er fra 2010 til 2022 steget fra 76,2 mia. kr. til 106,2 mia. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,1 pct. Men siden 2015 har udviklingen i gennemsnit stagneret.

Eksporten af energiteknologi udgjorde 88,0 mia. kr. mens services udgjorde 18,2 mia. kr. Eksporten af energiteknologi udgjorde 9,5 pct. af den samlede danske vareeksport i 2022, hvilket er en tilbagegang sammenlignet med 2021 på 1,7 procentpoint.

Forskellen på ”grøn energiteknologi” og ”øvrig energiteknologi”

I eksportstatistikken skelnes mellem grøn energiteknologi og øvrig energiteknologi

Grøn energiteknologi dækker over to grønne erhvervsområder, som er defineret af Eurostat: 1) Udnyttelse af vedvarende energi – dvs. varer og teknologier forbundet med vindkraft (onshore og offshore), omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. 2) Bedre udnyttelse af energi – dvs. varer, teknologier forbundet med elbesparende teknologier, energistyring og -lagring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi, varmepumper osv.

Den øvrige energiteknologi omfatter primært energiteknologi knyttet til fossile brændsler, herunder offshore teknologi og produktionsteknologi til el. Desuden indgår teknologi knyttet til distribution og transmission af el, idet el fortsat overvejende produceres med fossile brændsler. Produktionsteknologi knyttet til vedvarende energi indgår i grøn energiteknologi.

Hvordan går det med eksporten af grøn energiteknologi?

Eksporten af den såkaldt grønne energiteknologi lå i flere år stabilt på omkring 70 mia. kr. om året, men faldt herefter (bortset fra 2019, hvor eksporten var helt oppe på 78,7 mia. kr.)

I 2022 faldt eksporten af grøn energiteknologi fra 65,1 mia. kr. i 2021 til 63,1 mia. kr. i 2022. Omvendt er eksporten af øvrig energiteknologi steget fra 24 mia. kr. i 2021 til 24,4 mia. kr. i 2022.

De grønne energiteknologier udgør nu 72 pct. af eksporten af energiteknologi i 2022, hvilket er et fald på 1 procentpoint i forhold til 2021.

Eksporten af grøn energiteknologi fremmes

Over det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) ydes der massiv støtte til energiteknologiske projekter, der fremmer udviklingen af grønne og klimavenlige energiteknologier.

Som en del af Energiaftalen i 2018 blev der afsat midler til en tilskudspulje, som skal styrke eksportindsatsen af dansk energiteknologi.

Energistyrelsen har i 2022 givet tilsagn om 5,3 millioner kroner i tilskud til fem projekter. Projekterne fremmer den danske energieksportindsats gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder. Puljen støtter blandt andet biogas i Sydafrika.

Projekterne er målrettet sektorintegration i USA og Japan, fjernvarme i Tyskland og Carbon Capture and Utilization (CCU) i Canada.

Puljen støtter også et projekt, som har til formål at fremme eksport af dansk biogasteknologi til Sydafrika. Landet forventes at have et stort potentiale for at udnytte affaldsprodukter fra husholdninger, industri og landbrug til energiformål. Formålet er at forbedre mulighederne for fremtidig etablering af biogasanlæg i Sydafrika med dansk viden og teknologi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s