Inger Støjberg – værdikriger og barnebrudenes beskytter

Barnebrud1

Inger Støjberg vidner for første gang søndag og mandag for den kommission, der har halvandet år til at undersøge sagen om den ulovlige pressemeddelelse/instruks fra 2016, der resulterede i, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev adskilt.

Folketingets ombudsmand fastslog i en redegørelse i 2017, at Udlændinge- og Integrationsministeriet overtrådte både dansk ret og internationale konventioner ved at udsende en instruks om, at alle asylansøgere under 18 år skulle adskilles fra deres ægtefæller eller samlevere.

Der skal ske en individuel sagsbehandling, før man foretager den slags indgreb. Det er elementær jura, men det princip blev tilsidesat af ministeriet med udsendelsen af pressemeddelelsen/instruksen uden forbehold for at individuelle forhold kunne føre til undtagelser.

Ombudsmanden fandt ministeriets ageren ”særdeles kritisabel” og noterede i sin redegørelse: ”Ministeriets fremgangsmåde i sagen forekommer mig samlet set meget vanskelig at forstå”.

Inger Støjberg har ikke lagt skjul på, at hun personligt insisterede på at sende et signal om, at samtlige mindreårige asylansøgere ville blive adskilt fra deres mænd eller samlevere.

Afhøringer i Instrukskommissionen har dokumenteret, at blandt andre afdelingschef i ministeriet, Lykke Sørensen, advarede om, at en individuel sagsbehandling var nødvendig.

Selv har Inger Støjberg hævdet, at det efter en juridisk diskussion i ministeriet var vurderingen, at pressemeddelelsen/instruksen var lovlig.

Professor i forfatningsret, Jens Elo Rytter, har understreget, at der godt være modstridende juridiske vurderinger i et ministerium, uden at det i sig selv udgør et problem.

Det afgørende for vurderingen af ministerens objektive ansvar er hvilken vurdering, der i sidste ende blev forelagt ministeren.

Departementschefen godkendte pressemeddelelsen/instruksen

Det er nu i kommissionen dokumenteret, at daværende departementschef, Uffe Toudal, overtrumfede sin afdelingschef og godkendte den pressemeddelelse/instruks, som blev udsendt.

Selv har Inger Støjberg over for Politiken udtalt, at hun i diskussionerne om sagen ønskede ”så restriktiv en linje som overhovedet muligt”, og at hun sagde ”meget, meget klart til embedsmændene”, at hun ønskede ”den mest restriktive praksis overhovedet inden for lovens rammer”.

Inger Støjberg godkendte at asylpar havde krav på individuel vurdering i adskillelsessager

Den 9. februar 2016 godkendte Inger Støjberg i ministeriets interne journaliseringssystem et ministernotat, der fastslog, at hvert par havde ret til en individuel vurdering.

Ministerens accept af at der kunne forekomme undtagelser, hvor par ikke blev adskilt, var ifølge hans egen forklaring i kommissionen afgørende for daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen under drøftelserne i ministeriet den 10. januar 2016 om pressemeddelelsen/instruksen om adskillelsen af mindreårige asylsøgende par, og om pressemeddelelsen skulle omtale, at ordningen ikke ville være undtagelsesfri.

Daværende afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Lykke Sørensen, har i kommissionen forklaret at Inger Støjberg havde svært ved at acceptere, at den ikke kunne være undtagelsesfri. Lykke Sørensen advarede i utvetydige vendinger sin minister, om, at det ville være ulovligt, hvis ministeren fastholdt at adskille alle asylsøgende par uden undtagelse. Ifølge hendes egen forklaring sagde hun: ”Det er ligegyldigt, hvad du siger, den kan ikke være undtagelsesfri”.

Et centralt punkt er så, om alle andre i ministeriet og Udlændingestyrelsen også var helt klar over, at man ikke skulle tage Inger Støjbergs pressemeddelelse/instruks bogstaveligt.

Ifølge Uffe Toudal burde ingen være i tvivl om den sag, fordi det flere gange var slået fast, at der ikke kunne administreres uden undtagelse.

Toudal har forklaret, at også Udlændingestyrelsen blev gjort bekendt med, at der kunne gøres undtagelser, og at alle parrene ikke skulle adskilles: ”Det lå klart for dem, der skulle administrere, at de skulle administrere med undtagelser”.

Lykke Sørensen har til kommissionen forklaret, at budskabet om at adskillelsesordningen ikke kunne være undtagelsesfri, også var et budskab til Udlændingestyrelsens direktør. Daværende direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet, har i kommissionen forklaret, at han ikke opfattede pressemeddelelsen som den egentlige instruks, men at han ventede på at få nærmere besked fra ministeriet om, hvordan den skulle fortolkes.

Ministeren har således med egne ord beskrevet, hvordan hun har lagt pres på sit embedsværk for at muligheden for individuel vurdering ikke blev omtalt i pressemeddelelsen, fordi det ville svække det klare signal hun ønskede at sende.

Uffe Toudal Pedersen forklarede i kommissionen, at han selv havde godkendt den omdiskuterede pressemeddelelse, selvom han forinden havde advaret ministeren om ordlyden heri. Inger Støjberg fik samtidig klart at vide, at der i ministeriet og Udlændingestyrelsen fortsat ville blive administreret efter reglerne, uanset at det ikke fremgik eksplicit af pressemeddelelsen til offentligheden.

Den implicitte forståelse mellem minister og departementschef har dermed været, at Inger Støjberg udadtil kunne sende det ønskede klare signal om, at mindreårige asylpar undtagelsesfrit ville blive adskilt, mens hun samtidig accepterede, at man på de indre linjer fulgte lovgivningen.

Inger Støjberg kan derfor meget vel have været i den tro, at loven med den valgte formulering af pressemeddelelsen blev overholdt, selvom det ikke af den udsendte pressemeddelelse/instruks fremgik, at der ville blive gjort undtagelser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s