Fængselsdom til general H.C. Mathiesen for tjenestemisbrug, inhabilitet og pligtforsømmelse

Inhabilitet

Allerede i efteråret 2018 – den 24. oktober – blev den daværende hærchef, generalmajor H.C. Mathiesen, hjemsendt med løn, mens Auditørkorpset gik i gang med at undersøge, om der var grundlag for at rejse en strafferetslig tiltale for pligtforsømmelse og tjenestemisbrug.

Den 18. december 2019 kunne Forsvarsministeriets Auditørkorps oplyse, at der rejses tiltale mod den tidligere chef for Hærstaben.

General Mathiesen blev tiltalt for i alt fem forhold vedrørende tjenestemisbrug, forsøg på tjenestemisbrug, uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger samt særlig grov pligtforsømmelse.

Baggrunden er, at hærchefen i to omgange undladt at orientere sin chef om sit forhold til en anden officer. Hun blev i to omgange optaget på eftertragtede kurser, efter at den nu 55-årige H.C. Mathiesen havde ændret på optagelseskriterierne, og banet vejen for kærestens – nu hustruens – karriere. Videreuddannelsen førte til forfremmelse og højere løn.

Hans-Christian Mathiesen blev derudover også tiltalt for pligtforsømmelse ved at have givet hans kæreste adgang til hærchefens tjenstlige indbakke i Forsvarets e-mailsystem.

Retssagen

Sagen har verseret ved en domsmandsret ved Retten i Viborg. Anklager Claus Risbjerg fra Forsvarsministeriets Auditørkorps har plæderet for, at den tidligere hærchef Hans Christian Mathiesen skulle idømmes ubetinget fængsel.

Anklageren har betonet, at der foreligger meget grove forhold af tjenestemisbrug og pligtforsømmelse. Tilliden til det offentlige system vakler, hvis man ikke kan stole på, at afgørelser hviler på et sagligt grundlag, sagde han, og bad om at retten sender et tydeligt signal om, at den hjemsendte hærchef har handlet i strid med reglerne.

Hærchefen, der har været hjemsendt siden 24. oktober 2018, siger at hans kæresteforhold var almindeligt kendt og afviser alle anklager.

Dommen

Tirsdag den 19. maj 2020 faldt dommen så i domsmandsretten ved Retten i Viborg. Den 55-årige tidligere chef for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Domsmandsrettens afgørelse kom efter fire rets dage, hvor der er blevet ført en stribe vidner, som med deres forklaringer langt hen ad vejen har pillet en stor del af hærchefens egen forklaring fra hinanden.

Da dommen faldt, sad H.C. Mathiesen helt roligt i stolen foran domsmandsretten. Han blev dømt i fire ud af de fem tiltaleforhold.

Hærchefen blev frikendt for at have talt usandt over for forsvarschef Bjørn Bisserup i forbindelse med, at hærchefen greb ind i processen om optagelse på OFU-kurset til fordel for sin kæreste.

Dommen blev på stedet anket til Vestre Landsret.

Ikke eneste sag om inhabilitet og nepotisme

Udenrigsministeriet blev i december 2018 opmærksom på, at ministeriets departementschef fra 1. januar 2019, Lars Gert Lose, muligvis havde været inhabil i relation til sin hustrus aktiviteter på kulturområdet, mens han var ambassadør i Washington. Udenrigsministeriet bad derfor Kammeradvokaten om at vurdere spørgsmålet.

Kammeradvokaten har den 24. januar 2019 afsluttet sin gennemgang, og konklusionen er, at Lars Gert Lose ikke har overtrådt habilitetsreglerne og derfor ej heller kan bebrejdes, at han ikke underrettede sin foresatte myndighed.

Selvom om det er åbenlyst usandsynligt, at ambassadøren ikke skulle være vidende om, at hans kone Ulla Rønberg var ved at blive ansat som konsulent, har Kammeradvokaten lagt vægt på, at det foreliggende materiale og de overensstemmende forklaringer fra Lars Gert Lose, Anne Dorte Riggelsen og Lone Ravn samt øvrige med tilknytning til begivenhedsforløbet ikke giver noget grundlag for at antage, at Lars Gert Lose var vidende om, at Ulla Rønberg ville blive tilknyttet konsulentstillingen.

Kammeradvokatens notat kan læses her.

Forsvarsministeriets departementschef har også været involveret i en sag om mulig inhabilitet, ligesom der i nyere tid været en række sager. På Folketingets Ombudsmands hjemmeside kan der findes nærmere oplysninger om sager om habilitet, der har været behandlet af Ombudsmanden.

Inhabilitet og nepotisme i centraladministrationen

Det er afgørende, at alle beslutninger og afgørelser i den offentlige forvaltning bliver truffet ud fra saglige hensyn, så der ikke skabes mistillid til den offentlige organisation. Offentligt ansatte er derfor i henhold til forvaltningsloven forpligtede til at oplyse om alle forhold, som kan skabe interessekonflikt i forhold til deres arbejde.

Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller på anden måde medvirke i behandlingen af den pågældende sag. Vedkommende må desuden ikke yde rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i hele eller dele af sagens behandling.

Hvis der foreligger inhabilitet hos en medarbejder eller leder, overdrages sagen til en anden.

Oplysningspligt

Den, der kan være inhabil, skal snarest underrette sin foresatte herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. En medarbejder eller leder har således pligt til at oplyse det, hvis vedkommende er bekendt med, at der for ens eget vedkommende er forhold, som kan medføre inhabilitet.

Ved behandling af generelle sager skal en medarbejder eller leder, som uden at være inhabil alligevel kan have en særlig interesse i sagen eller er knyttet til andre med en interesse i sagen, oplyse formanden for sagsbehandlingsudvalget eller nærmeste leder herom.

En medarbejder eller leder, som har påpeget sin mulige inhabilitet overfor nærmeste ledelse eller formanden for sagsbehandlingsudvalget må ikke selv deltage i behandling og afgørelse af spørgsmålet om sin habilitet og skal, i tilfælde hvor der er tale om et konkret møde, forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om spørgsmålet.

 

One thought on “Fængselsdom til general H.C. Mathiesen for tjenestemisbrug, inhabilitet og pligtforsømmelse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s