Skærpelse af EU-kravene til store virksomheders pligt til at oplyse om ikke-finansielle forhold

Non-financial reporting

Siden begyndelsen af 2018 har omkring 6000 virksomheder i EU med flere end 500 ansatte været forpligtet til i ledelsesberetningen at medtage en ikke-finansiel redegørelse med oplysninger, der er nødvendige for forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat, situation og dens aktivitets påvirkning. Rapporteringen er i vidt omfang overladt til virksomhederne selv, men redegørelsen skal som minimum vedrøre miljøforhold, sociale forhold, personaleforhold samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Det nugældende direktiv

De nærmere krav fremgår af direktiv 2014/95/EU – også kendt som “the non-financial reporting directive, NFRD”, og er en udbygning af kravene i regnskabsdirektivet 2013/34/EU.

Direktivet omfatter store virksomheder af særlig interesse for investorer, kunder og offentligheden og omfatter selskaber, banker, forsikringsselskaber og andre virksomheder af særlig interesse.

Af direktivet fremgår, at redegørelsen med hensyn til miljøspørgsmål bør indeholde nærmere oplysninger om aktuelle og forudsigelige påvirkninger af en virksomheds aktiviteter for miljøet, og – hvor det er relevant – for sundheden og sikkerheden. Der skal også redegøres for brugen af vedvarende og/eller ikke-vedvarende energikilder, drivhusgasemissioner, vandforbrug og luftforurening.

Hvad angår sociale og personalemæssige spørgsmål kan oplysningerne i redegørelsen navnlig vedrøre de foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligestilling, gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt, respekten for fagforeningsrettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og dialogen med lokalsamfundet og/eller de foranstaltninger, der er truffet for at sikre beskyttelsen og udviklingen af disse samfund.

Med hensyn til menneskerettigheder samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse kan den ikke-finansielle redegørelse indeholde oplysninger om forebyggelse af menneskerettighedskrænkelser og/eller de instrumenter, der er indført til bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Ikke særlige krav til rapporteringsform

Direktivet indeholder ikke specielle krav om formen for oplysningerne i redegørelsen og der er heller ikke krav om f.eks. indikatorer eller benchmarks.

Kritik af virksomhedernes oplysninger

Europa-Kommissionen har i løbet af 2018 gennemført offentlige konsultationer om virksomhedernes redegørelser som led i et såkaldt fitness check. Resultatet er, at virksomhedernes oplysninger om ikke-finansielle forhold slet ikke lever op til brugernes forventninger. Brugerne er blandt andre investorer, potentielle investorer og långivere samt virksomhedernes kunder. Især er der peget på følgende problemer:

Helt generelt er der ikke tilstrækkelig offentlig tilgængelig information om, hvordan ikke-finansielle forhold og herunder specielt bæredygtighedsspørgsmål påvirker virksomhederne, og hvordan virksomhederne selv påvirker samfundet og miljøet. Specielt er de informationer, der offentliggøres, ikke I tilstrækkelig grad sammenlignelige eller troværdige. Virksomheder redegør ikke for alle de ikke-finansielle forhold, som brugerne finder nødvendige, og samtidig fremlægger mange virksomheder informationer, som brugerne finder irrelevante.

Der er samtidig en række virksomheder, hvor investorer og andre brugere er interesserede i oplysninger om ikke-finansielle forhold, men som slet ikke fremlægger sådanne informationer. Det er samtidig ofte svært for investorer og andre brugere at finde den relevante information om ikke-finansielle forhold, selv i de tilfælde, hvor sådanne informationer foreligger.

Vejledende retningslinjer

Europa-Kommissionen præsenterede allerede i 2017 vejledende og ikke-bindende retningslinjer for virksomhedernes rapportering om ikke-finansielle forhold.

Et eksempel på retningslinjernes løse karakter er følgende fra Kommissionens meddelelse:

”En virksomhed kan offentliggøre relevante oplysninger på grundlag af den forventede virkning af videnskabeligt funderede klimaændringsscenarier for dens strategier og aktiviteter. Alternativt kan den oplyse mål for reduktion af antallet af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme.”

Et andet eksempel fra Kommissionens meddelelse:

” En virksomhed kan overveje at medtage særlige oplysninger, der forklarer:

  • de faktiske kulstofemissioner og kulstofintensiteten
  • anvendelsen af farlige kemikalier og biocider
  • påvirkningen af og afhængigheden af naturkapitalsammenligning med mål og udvikling over tid
  • afbødende virkninger af de gennemførte politikker
  • planer om at reducere kulstofemissionerne.”

I juni 2019 offentliggjorde Kommissionen som led i The Sustainable Finance Action Plan supplerende retningslinjer for virksomhedernes rapportering af klimarelaterede informationer. I disse retningslinjer var indarbejdet anbefalingerne fra The Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Revision af direktiv 2014/95/EU – NFRD

Det er EU’s ambition at blive verdens første klimaneutrale kontinent i 2050. Det er utvivlsomt den største udfordring i vor tid. For at nå dette mål fremlagde Europa-Kommissionen i december 2019 en europæisk grøn pagt – The European Green Deal. I den forbindelse har Kommissionen tilkendegivet, at direktiv 2014/95/EU – the non-financial reporting directive, NFRD – vil blive revideret i løbet af 2020 som led i den overordnede strategi for at styrke grundlaget for bæredygtige investeringer i EU.

Sigtet er altså at udforme detaljerede og bindende krav til virksomhedernes oplysninger om f.eks. CO2-udledninger og andre klimaaftryk.

Derfor har Kommissionen den 20. februar 2020 igangsat en offentlig konsultation om revisionen af NFRD, og alle interesserede har mulighed for at tilkendegive deres synspunkter inden den 14. maj 2020.

Interesserede kan finde det ret omfattende spørgeskema (der endnu kun foreligger på engelsk, men senere vil være tilgængelig på alle EU-sprog) på:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/non-financial-reporting-directive-2020?surveylanguage=EN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s