Innovationsfonden og fremtidens klimaløsninger på transportområdet

Pihl L

Innovationsfonden har den 1. februar 2020 fået ny direktør.

Anne-Marie Levy Rasmussen kommer fra en stilling som global leder i den kommercielle del af vaccineområdet i medicinalvirksomheden, GlaxoSmithKline (GSK).

Innovationsfonden kommer til at spille en helt central rolle i den grønne omstilling. Den statslige fond står klar med 800 mio. kr. til forskning i klimaløsninger. Det kommer oveni den portefølje af ”grønne” investeringer på op mod 3 mia. kr., som Innovationsfonden allerede råder over.

En ny rapport baseret på input fra erhvervsliv og forskere har identificeret 3 særligt vigtige områder: alternative brændstoffer til fly, skibe og transport, klimavenlige fødevareløsninger og mere grønt og bæredygtigt byggeri.

Det mest interessant område er imidlertid der, hvor Danmark ligger inde med viden og nye teknologier, som kan gøre en forskel for det globale klima, hvis de bliver undersøgt, støttet og får hjælp til at blive omsat til forretning. Det er områder som klimavenlig cement, genbrug af byggematerialer, brug af data og kunstig intelligens i bygninger og nye former for fødevarer, f.eks. laboratoriefremstillet kød, kunstigt fremstillet protein til fødevarer og mikrobakterielt landbrug.

Elektrofuels

Et område har dog vist sig at skille sig ud. Hele området med elektrobrændstof eller Power2X, som det kaldes i rapporten, er et område, som Innovationsfonden selv fremhæver. Elektrobrændstof kan bruges både til at løse nogle af problemerne med energilagring, men er også en vigtig løsning i transportsektoren, til lands, til vands og i luften.

Circle K

Dagbladet BØRSEN omtaler den 13. februar 2020 en undersøgelse, som det progressive benzinselskab Circle K har foretaget. Kun hver femte transportvirksomhed har i øjeblikket en konkret plan for hvordan deres køretøjers udledning af CO2 kan nedbringes. Vognmændene efterlyser klare politiske signaler, om den fremtidige dækning af transportsektorens energibehov.

Selvom personbiltransporten kun tegner sig for en mindre del af udledningerne, er der i den danske debat om klima og transport ensidigt fokuseret på elbiler, og det er velkendt, at der er stærke kommercielle interesser i markedet for elbiler og i mulighederne for at levere ”grøn” strøm til en voksende flåde af elbiler.

Lobbyister som verdens største privatejede energiselskab E.ON, der i Danmark har investeret massivt i lade-stationer til el-biler, gør hvad de kan for at mobilisere politisk støtte til elektrificeringen af transportsektoren.

El-biler ikke den universelle løsning i transportsektoren

Det vil imidlertid ikke løse det problem, vi står over for på længere sigt med vare-, gods- og flytransporten. Det Internationale Energiagentur, IEA, er opmærksom på, at skibe, lastbiler, busser og fly ikke uden videre kan omstilles til batteri-drift – samtidig er der vækst i den tunge transport, vare- og flytransport. Derfor forventer IEA, at efterspørgslen efter flydende brændstoffer vil stige markant i de kommende årtier – uanset hvor mange elbiler, der skulle komme på gaden.

Allerede i dag findes der flydende brændstoffer med reduceret CO2-udslip. F.eks. kan såkaldt hydrogeneret vegetabilsk olie, HVO, fremstilles fra forskellige kilder – f.eks. spildolie, rapsolie, palmeolie og animalsk fedt. Hvilken af disse energikilder, der anvendes, har en meget stor indvirkning på den samlede reduktion af drivhusgasser. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 pct. reduktion af CO2-udslippet.

Skal den fossile energi helt fortrænges fra transporten, kræver det imidlertid nye bæredygtige fossilfrie alternativer til benzin, diesel og flybrændstof.

De såkaldte Power2X-brændstoffer er flydende drivmidler, der kan fremstilles både af biomasse og syntetisk baseret på brint, som kan produceres med CO2-fri vind- eller solstrøm.

Syntetiske elektrofuels fremstilles ved, at el fra vindmøller og solceller omdannes til brint via elektrolyse. Den rene brint kombineres med CO2 indvundet fra industri eller biogas, og resultatet er et flydende brændstof, som er 100 procent CO2-neutralt.

I den danske Ingeniørforenings Energivision for 2050 indgår elektrofuels som en vigtig del af visionens beskrivelse af et fossilfrit dansk energisystem i 2050. Elektrofuels vil uden store problemer kunne integreres i den eksisterende transportinfrastruktur, tankstationer, lagre m.v.

Behov for rammer for udviklingen af Power2X

Problemet er at fremstillingsprocessen er energikrævende og dyr. Produktion i større skala kræver derfor, at fremstillingsprocessen kan indrettes på en måde, der balancerer den fossilfrie elproduktion. Forudsætningen er, at det vil være muligt at udnytte overskudsproduktion af strøm produceret af vindmøller eller solceller. I det ideale system vil Power2X således kunne fungere som den buffer for elproduktionen, der er så hårdt brug for i en situation, hvor vedvarende energi udgør en stadig større del af den samlede energiproduktion.

Der er også andre udfordringer. Hvis udviklingen skal fremmes, forudsætter det, at der allerede nu stilles tekniske krav til forbrændingsmotorer, om at de skal kunne køre på elektrofuel. En større flåde af lastvogne, skibe og fly med denne egenskab ville skabe et marked for ikke-fossile brændstoffer. Dermed vil der også være et økonomisk grundlag for de massive investeringer, der kræves til produktion af elektrofuels i større skala.

Møderne i Innovationsfondens klimaløsningspanel har betydet, at Innovationsfonden nu har et mere optimistisk syn på at elektrobrændstof ser ud til at kunne have betydelig effekt om ikke så mange år.

Rapporten viser, at det er transporten, der skal være med til at nedbringe CO2-udledningen på tværs af brancher. Luftfartsbranchen i Danmark har det seneste års tid haft kig på netop elektrobrændstof som en mulig klimaløsning i en branche, der har en betydelig, negativ indvirkning på CO2-udledningen på verdensplan. Men det er tydeligt, at behovet for alternative, klimavenlige brændstoffer som elektrofuel i dag ikke kun er noget, der er interesse for i flybranchen, men kan bidrage til at nedbringe CO2-udledningen på tværs af transportsektoren.

Danmark har en unik position, hvor vi har satset på biogas, som kan bruges til at levere det kulstof, der skal bruges til elektrofuel, og samtidig har vi en eksisterende infrastruktur i form af et naturgasnet, som måske gør, at vi kan udvikle fremtidens klimavenlige brændstoffer og skabe en produktion, som andre ikke umiddelbart har mulighed for.

Det er afgørende, at Power2X får en central rolle i den handlingsplan, der skal sikre at Danmarks CO2-neutralitet i 2050.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s