Jakob Scharfs overtrædelse af tavshedspligten

yellow and red stop button
Photo by Immortal shots on Pexels.com

Østre Landsret behandler i øjeblikket ankesagen mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf. Han blev i byretten idømt fire måneders ubetinget fængsel for i bogen ’Syv år for PET’ at have overtrådt sin tavshedspligt.

Tavshedspligten
Offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde. En oplysning er fortrolig, når det er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelsen i det offentlige.
Justitsministeriet udsendte i begyndelsen af 2019 et udkast til et revideret kapitel 9 i vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed i offentlig høring. Justitsministeriet har understreget, at vejledningen alene sigter på at præcisere de allerede gældende regler for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Det fremgår, at offentligt ansatte har en såkaldt meddele-ret. Det indebærer, at offentligt ansatte har ret til at give pressen og andre eksterne parter ikke-fortrolige oplysninger i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning – f.eks. åbenbart misbrug af offentlige midler. Dette betegnes nogle gange også som “whistleblowing”.

Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, vil sådanne oplysninger alene kunne videregives til pressen eller andre, hvis den ansatte handler i berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller af eget eller andres tarv, som der står i straffelovens § 152 e. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis den ansatte videregiver oplysninger om konstaterede ulovligheder inden for den offentlige forvaltning.

Strafbart at videregive fortrolige oplysninger
Omvendt skal man som offentligt ansat være opmærksom på, at det er strafbart at videregive fortrolige oplysninger, hvis videregivelsen ikke varetager en åbenbar almen interesse eller eget eller andres tarv. Det vil samtidig kunne medføre negative ansættelsesretlige konsekvenser – f.eks. afskedigelse. Den nærmere vurdering af, om videregivelse af fortrolige oplysninger varetager de nævnte hensyn vil bero på et konkret skøn, der i sidste ende foretages af domstolene.

Scharf-sagen
Retssagen mod Jakob Scharf, den tidligere PET-chef, er afsluttet i Københavns Byret. Resultatet blev en dom, som fastslår, at Scharf har forsyndet sig mod hans tavshedspligt i bogen ”Syv år for PET”, og det takseres til fængsel i fire måneder.
I bogen ”Syv år for PET” giver Scharf et indblik i forskellige dele af efterretningsarbejdet, men byretsdommen fastslår, at PET-folk, inklusive PET-chefen, må – også efter endt tjeneste – respektere et strengt tavshedskodeks.

Jakob Scharfs defensorat har især bygget på, at meget af det, som den tidligere PET-chef berettede om i ”Syv år for PET”, allerede var kendt viden og dermed ikke var omfattet af fortrolighed.
Byretsdommen fastslår, at Scharf har overtrådt sin tavshedspligt.

Fortrolige oplysninger
At der har været tale om fortrolige oplysninger, hvis hemmeligholdelse har været nødvendig for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, bekræftede den nuværende chef for PET, da han klart tilkendegav over for domsmandsretten, at Jakob Scharfs kontroversielle bog har haft mærkbare omkostninger for PET i form af tab af tillid fra samarbejdspartnere. Den tillid, som er så altafgørende, og den tillid, som er så svær at kvantificere i kilo og gram. Det har dog efter sigende kostet mange timer at reparere på skaderne.

Byretten fastslår dermed, at der er tale om overtrædelse af tavshedspligten vedrørende fortrolige oplysninger. Retten finder Jakob Scharf skyldig i at have brudt sin tavshedspligt ved at videregive fortrolige oplysninger i 24 ud af 28 tilfælde, som han var tiltalt for. Byretten fandt, at videregivelsen var sket under særligt skærpende omstændigheder, da den indebar en risiko for at svække efterretningstjenesten mulighed for at løse sine opgaver.
Byretten har samtidig vurderet, at Scharfs ikke kan siges at have handlet i berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller af eget eller andres tarv, som der står i straffelovens § 152 e.
Endelig besluttede retten at konfiskere 397.625 kr., som Jakob Scharf har tjent ved at medvirke i bogen ”Syv år for PET”, der er skrevet af journalist på Politiken, Morten Skjoldager.

Jakob Scharf har anket dommen til landsretten, og i disse dage behandler Østre Landsret ankesagen mod den tidligere PET-chef.

https://politiken.dk/indland/art6995241/Tidligere-PET-chef-Jakob-Scharf-får-fire-måneders-fængsel?utm_campaign=politiken-morgen&utm_content=22-01-2020&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s