Kan klimaet bære udvidelsen af Københavns Lufthavn?

yellow and red stop button
Photo by Immortal shots on Pexels.com

Københavns Lufthavnes udbygningsplaner – Expanding CPH – giver anledning til bekymring hos lufthavnens naboer på Amager. Der stilles også spørgsmål ved om udvidelsen til 40 mio. passagerer årligt overhovedet er forenelig med Danmarks klimamålsætninger. Udvidelsen vil betyde en ekstra klimaeffekt på cirka 2,5 millioner ton CO2-ækvivalenter. Det svarer altså næsten til ni procent af den ”tilladte” udledning i 2030, hvis vi skal opfylde klimalovens 70-procentsmål i 2030.
Spørgsmålet er om det giver anledning til overvejelser hos de godkendende myndigheder og hos ejerne?
Københavns Lufthavne ejes af Copenhagen Airports Denmark ApS, CAD – kontrolleret i fællesskab af Ontario Teachers’ Pension Plan, OTPP, og Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP – med 59,4 pct., Den Danske Stat med 39,2 pct., udenlandske, private og institutionelle investorer med 0,1 pct., danske, private og institutionelle investorer med 1,3 pct.
Man skulle tro, at der i denne ejerkreds ville være forbehold overfor Københavns Lufthavne store planer for udbygning i Kastrup?

Store udbygningsplaner i CPH
Københavns Lufthavn, CPH, der i 2018 havde godt 30 millioner rejsende, har en målsætning om at være intet mindre end den førende internationale lufthavn i Norden med over 40 mio. passagerer årligt, centrale destinationer i alle verdensdele og let adgang til lufthavnen fra alle dele af hovedstaden uanset transportmiddel.
Det er en målsætning, som kræver en omfattende ændring af det nuværende plangrundlag for lufthavnen.
VVM-redegørelser, ændringer af love og bekendtgørelser, lokalplaner m.v. vil kræve, at CPH’s mange interessenter blandt politikere, myndigheder, presse, virksomheder, naboer og organisationer i både Danmark og Sydsverige accepterer de gener som planerne indebærer.
Antallet af flyrejser er steget markant de seneste årtier, og væksten fortsætter. Lufthavnen har i det seneste årti opretholdt et historisk højt investeringsniveau, men lufthavnens mål om 40 mio. passagerer årligt vil medføre en yderligere stigning i brugen af tog, bus og metro til lufthavnen på 80 pct. Samtidig forventes en samlet stigning på 48 pct. i antal personkilometer over Øresund frem til 2032 på grund af øget pendling og trafik til lufthavnen fra Sverige, ligesom der forventes en fordobling af godstogstrafikken, der passerer lufthavnen, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Det giver samlet en stor kapacitetsudfordring på banen omkring Københavns Lufthavn, der skal håndteres. Udbygningen vil også have konsekvenser for klima, miljø og lufthavnens naboer. Der er således mange misteltene, der skal tages i ed – og nogle vil kræve håndfast overtalelse.

CPH’s særlige samfundsmæssige rolle
Københavns Lufthavns egen begrundelse for at hente den 43-årige Peter Goll ind i sin ledelse som Vice President og kommunikationsdirektør var da også i sommeren 2018, at lufthavnen ville styrke indsatsen for at varetage ”den særlige samfundsmæssige rolle”, som lufthavnen har.
Lufthavnen lancerede allerede i 2014 ”Expanding CPH”, der var en ambitiøs vision for fremtidens lufthavn, der kan betjene 40 millioner passagerer om året.
Visionen er for længst omsat i konkrete planer og projekter, som CPH er i fuld gang med at realisere som bl.a. er nærmere beskrevet i ”Udredningsrapport, Opdatering af lov- og plangrundlag for udvidelse af Københavns Lufthavn, 2016.”

Ændringen af udbygningsloven
Københavns Lufthavn har haft travlt med at få myndighederne til at ændre den såkaldte udbygningslov, der skal gøre de nødvendige ændringer i lufthavnen mulig. Oprindeligt omfattede planerne en forlængelse af Finger B og etablering af en ny satellitterminal med tilsammen 46 nye standpladser til parkerede fly i den nordvestlige ende af lufthavnens nuværende vigtige tværbane, 12-30. Tværbanen skulle i første omgang forkortes og flyttes 500 m østpå mod kysten ud for Øresund og samtidig drejet 6 grader. Det var samtidig forudset, at tværbanen på sigt helt skulle sløjfes.

Kontroversiel tværbane
Spørgsmålet om tværbanen er kontroversielt. Normalt letter og lander 95 pct. af flyene på København lufthavns to hovedbaner. Det betyder, at flyverne flyver ind og over Øresund eller Kongelunden. Når vinden er særlig stærk og kommer fra en særlig retning, bruges tværbanen. Det skyldes, at fly skal have modvind for at lette og lande. Derfor er der blandt luftfartsselskaberne nervøsitet for aflysninger og forsinkede afgange, samt at det hyppigere bliver nødvendigt at omdirigere fly til andre lufthavne, og dermed øgede omkostninger.
Presset fra luftfartsselskaber som SAS og Norwegian har medført at lufthavnen har revideret planerne således at tværbanen opretholdes, men med en længde på 2.200 meter vil blive forkortet og forskudt men på en måde hvor den stadig kan bruges når vinden er særlig stærk og kommer fra en særlig retning. I hvert fald synes flyselskaberne at være tilfredse med den foreslåede ændring.
De voldsomme udbygningsplaner står dog stadig overfor betydelige udfordringer
Det lykkedes CPH og Københavns Lufthavns direktør Thomas Woldbye at bearbejde den tidligere regerings transportminister, Ole Birk Olesen, og den daværende erhvervs- og vækstminister, Brian Mikkelsen, og med Folketingets vedtagelse den 15. maj 2018 af lovforslag L 154 – Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (den såkaldte udbygningslov, der regulerer hvordan CPH må udbygges) – blev vejen i princippet banet for lufthavnens omstridte udbygningsplaner.

Inden planerne endelig kan falde på plads, skal det nye Folketing være indforstået og den nye socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht skal også sige ja.
Udbygningsloven præciserer nemlig de gældende regler for tilladelser og godkendelser af udbygninger og ændringer af eksisterende flyvepladser. Det gøres dermed tydeligt, at væsentlige større udbygninger og ændringer i Københavns Lufthavn altid kræver tilladelse efter luftfartslovens § 55, stk. 1. Myndighederne får også klar hjemmel til at indføre krav og påbud om maksimale ventetider i sikkerhedskontrol, skærpet kontrol med ventetiden i bagagehåndteringen og i grænse- og paskontrollen.

Hvad med VVM-undersøgelsen?
Det var bemærkelsesværdigt, at Trafikstyrelsen blev underkendt i det vigtige spørgsmål om der skulle udarbejdes en VVM-redegørelse inden Folketinget behandlede ændringen af udbygningsloven. Det fremgår, at miljørapport med vurderinger af virkninger på miljøet, revision af støjcirkulæret, lokalplan og miljøgodkendelser vedr. støj, luft, anlæg, mv. først udarbejdes, når placering af standpladser, rulleveje, områder til afisning af fly, bygninger mv. er detaljeret yderligere, når det overordnede lovgrundlag for udbygningen af lufthavnen er på plads – altså efter vedtagelsen af lovforslag L 154.
Formålet med en VVM-vurdering er at sikre, at Kastrup Lufthavn ikke udvides yderligere før der laves grundige miljømæssige undersøgelser, med brug af nyeste viden indenfor forurening, støj og sundhed, og før der er gennemført en borgerinddragende høringsproces.
Der udestår således et større arbejde med dels at belyse udbygningens konsekvenser for klima, miljø og ikke mindst støj- og andre gener for lufthavnens naboer.

Sniges godkendelser igennem med en salami-taktik?
Problemet er, at CPH allerede er godt i gang med udvidelsen via en række byggeprojekter, men fordi projekterne deles i små dele, så giver Tårnby Kommune løbende dispensationer til de enkelte byggeprojekter uden at der laves miljøvurderinger. Argumentet er at de enkelte projekter ikke påvirker miljøet. Men samlet set påvirker projekterne uden tvivl omgivelserne på Amager.
Det er således på høje tid, at den lovpligtige samlede VVM-redegørelse af hele udbygningsplanen iværksættes med fuld inddragelse af alle interessenter.
Der er således mange misteltene, der skal tages i ed – og CPH har ved flere lejligheder demonstreret, at man ikke går af vejen for håndfast overtalelse af tilbageværende skeptikere.
Det må dog forventes at den velrenommerede bestyrelsesformand i Københavns Lufthavn, CPH, Lars Nørby Johansen, tidligere formand for Komitéen for god Selskabsledelse, vil sikre at intentionerne bag kravet om VVM-redegørelsen respekteres. Det kan ej heller være i de canadiske læreres interesse at de berørte borgere på Amager ikke bliver hørt? Og hvad siger alle de danskere, der har interesser i ATP?

Kan CPH påregne støtte fra Socialdemokratiet og fagbevægelsen?
Københavns Lufthavns direktør Thomas Woldbye er kendt for at være kompromisløst resultatsøgende og han har klogelig lyttet til de store flyselskabers mening i sagen om tværbanen. Transportminister Benny Engelbrecht har allerede inden VVM-redegørelsen kvitteret for Woldbyes fleksibilitet og udtalt sig i positive vendinger om udbygningsplanerne. Det er velkendt at den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, har en livslang tæt tilknytning til lufthavnen og 3F Kastrup, så planerne møder næppe modstand fra den kant.
Vice President og kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne er Peter Goll, har gode forbindelser til socialdemokratiet og 3F. Peter Goll er angiveligt en god ven af statsministerens stabschef, Martin Rossen, og udbygningsplanerne skulle dermed være sikret en velvillig behandling i regeringen.
Peter Goll er kendt fra Falck-sagen. Det var koncernchefen i Falck, Allan Søgaard Larsen, der havde ansat Peter Goll i Falck. Kort tid efter Allan Søgaard Larsens fyring fra Falck måtte Peter Goll også forlade sin direktørstilling. Peter Goll havde som en del af Falcks koncernledelse med titel af Senior Vice President Falck og Global Head of Business Projects og Customer Relations Manager Falck orkestreret hele den masterplan for at få Bios ned med nakken, som Konkurrencerådet vurderede til at være lovstridig, og som blev anmeldt til bagmandspolitiet.

https://www.information.dk/debat/2019/12/udvidelsen-koebenhavns-lufthavn-mest-klimaskadelige-projekter-laenge-set

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s