Når chefer i det offentlige varetager egne interesser

Thomas Ahrenkiel
General H.C. Mathiesen
For 14 måneder siden blev hærchefen, generalmajor H.C. Mathiesen, hjemsendt, mens Auditørkorpset gik i gang med at undersøge, om der var grundlag for at rejse en strafferetslig tiltale for pligtforsømmelse og tjenestemisbrug.
Den 18. december 2019 kunne Forsvarsministeriets Auditørkorps oplyse, at der rejses tiltale mod den tidligere chef for Hærstaben.
General Mathiesen tiltales for i alt fem forhold vedrørende tjenestemisbrug, forsøg på tjenestemisbrug, uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger samt særlig grov pligtforsømmelse.
Baggrunden er, at hærchefen i to omgange undladt at orientere sin chef om sit forhold til en anden officer. Hun blev i to omgange optaget på eftertragtede kurser, efter at H.C. Mathiesen havde ændret på optagelseskriterierne, og banet vejen for konen. Videreuddannelsen førte til forfremmelse og højere løn.
Hærchefen har ufrivilligt givet et gammelt børnerim ny aktualitet:

Peter Mathisen
red på grisen
over isen
med avisen
Først gik isen
så gik grisen
og så gik lille Peter Mathisen

Lars Gert Loses, departementschef i Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i USA
Udenrigsministeriet blev i december 2018 opmærksom på, at ministeriets departementschef fra 1. januar 2019, Lars Gert Lose, muligvis havde været inhabil i relation til sin hustrus aktiviteter på kulturområdet, mens han var ambassadør i Washington. Udenrigsministeriet bad derfor Kammeradvokaten om at vurdere spørgsmålet.
Kammeradvokaten har den 24. januar 2019 afsluttet sin gennemgang, og konklusionen er, at Lars Gert Lose ikke har overtrådt habilitetsreglerne og derfor ej heller kan bebrejdes, at han ikke underrettede sin foresatte myndighed.
Selvom om det er åbenlyst usandsynligt, at ambassadøren ikke skulle være vidende om, at hans kone Ulla Rønberg var ved at blive ansat som konsulent, har Kammeradvokaten lagt vægt på, at det foreliggende materiale og de overensstemmende forklaringer fra Lars Gert Lose, Anne Dorte Riggelsen og Lone Ravn samt øvrige med tilknytning til begivenhedsforløbet ikke giver noget grundlag for at antage, at Lars Gert Lose var vidende om, at Ulla Rønberg ville blive tilknyttet konsulentstillingen.
Kammeradvokatens notat kan læses her.

Inhabilitet og nepotisme i centraladministrationen
Det er afgørende, at alle beslutninger og afgørelser i den offentlige forvaltning bliver truffet ud fra saglige hensyn, så der ikke skabes mistillid til den offentlige organisation. Offentligt ansatte er derfor i henhold til forvaltningsloven forpligtede til at oplyse om alle forhold, som kan skabe interessekonflikt i forhold til deres arbejde.
Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller på anden måde medvirke i behandlingen af den pågældende sag. Vedkommende må desuden ikke yde rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i hele eller dele af sagens behandling.
Hvis der foreligger inhabilitet hos en medarbejder eller leder, overdrages sagen til en anden.

Oplysningspligt
Den, der kan være inhabil, skal snarest underrette sin foresatte herom, med mindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. En medarbejder eller leder har således pligt til at oplyse det, hvis vedkommende er bekendt med, at der for ens eget vedkommende er forhold, som kan medføre inhabilitet.
Ved behandling af generelle sager skal en medarbejder eller leder, som uden at være inhabil alligevel kan have en særlig interesse i sagen eller er knyttet til andre med en interesse i sagen, oplyse formanden for sagsbehandlingsudvalget eller nærmeste leder herom.
En medarbejder eller leder, som har påpeget sin mulige inhabilitet overfor nærmeste ledelse eller formanden for sagsbehandlingsudvalget må ikke selv deltage i behandling og afgørelse af spørgsmålet om sin habilitet og skal, i tilfælde hvor der er tale om et konkret møde, forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om spørgsmålet.

På Folketingets Ombudsmands hjemmeside kan der findes nærmere oplysninger om sager om habilitet, der har været behandlet af Ombudsmanden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s