Expanding CPH

Efterlever Københavns Lufthavn Helsinki-deklarationen?

Den internationale organisation for kommunikationsbranchen, The International Communications Consultancy Organisation, ICCO, vedtog i oktober 2017 den såkaldte Helsinki-deklaration.

Deklarationen, som de danske PR-firmaer tiltrådte i november 2018, definerer i 10 artikler de etiske og professionelle retningslinjer for kommunikationsvirksomhed. Ifølge repræsentanter for kommunikationsbranchen dokumenterer Konkurrencerådets afgørelse, at adskillige etiske retningslinjer overtrædes i Falck/Bios-sagen. F.eks. fremgår det i Helsinki-deklarationens artikel 6: “To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in misleading practices such as “astroturfing”.

Hvad skal Peter Goll lave i Københavns Lufthavn, CPH?

Det var koncernchefen i Falck, Allan Søgaard Larsen, der havde ansat Peter Goll i Falck. Kort tid efter Allan Søgaard Larsens fyring fra Falck måtte Peter Goll også forlade sin direktørstilling. Peter Goll havde som en del af Falcks koncernledelse med titel af Senior Vice President Falck og Global Head of Business Projects og Customer Relations Manager Falck orkestreret hele den masterplan for at få Bios ned med nakken, som Konkurrencerådet altså vurderer til at være lovstridig, og som er anmeldt til bagmandspolitiet.

Peter Goll har siden 1. november 2018 været ansat som Vice President og kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne, hvor han efterfulgte den tidligere kommunikationsdirektør, Henrik Peter Jørgensen, der forlod stillingen under ikke nærmere oplyste omstændigheder.

Lars Nørby Johansens rolle

Københavns Lufthavns direktør Thomas Woldbye er kendt for at være kompromisløst resultatsøgende, men det har undret mange, at den velrenommerede bestyrelsesformand i Københavns Lufthavn, CPH, Lars Nørby Johansen, tidligere formand for Komitéen for god Selskabsledelse, fandt behov for at ansætte en type som Peter Goll? Hvad siger de canadiske lærere? Og hvad siger alle de danskere, der har interesser i ATP?

Årsagen er, at Københavns Lufthavne – der ejes af Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD – kontrolleret i fællesskab af Ontario Teachers’ Pension Plan, OTPP, og Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP) 59,4 pct., Den Danske Stat 39,2 pct., udenlandske, private og institutionelle investorer 0,1 pct., danske, private og institutionelle investorer 1,3 pct. – har store planer.

Store udbygningsplaner i CPH

Københavns Lufthavn, CPH, har en målsætning om at være intet mindre end den førende internationale lufthavn i Norden med over 40 mio. passagerer årligt, centrale destinationer i alle verdensdele og let adgang til lufthavnen fra alle dele af hovedstaden uanset transportmiddel.

Det er en målsætning, som kræver en omfattende ændring af det nuværende plangrundlag for lufthavnen.

VVM-redegørelser, ændringer af love og bekendtgørelser, lokalplaner m.v. vil kræve, at CPH’s mange interessenter blandt politikere, myndigheder, presse, virksomheder og organisationer i både Danmark og Sydsverige accepterer de gener som planerne indebærer.

Antallet af flyrejser er steget markant de seneste årtier, og væksten fortsætter. Lufthavnen har i det seneste årti opretholdt et historisk højt investeringsniveau, men lufthavnens mål om 40 mio. passagerer årligt vil medføre en yderligere stigning i brugen af tog, bus og metro til lufthavnen på 80 pct. Samtidig forventes en samlet stigning på 48 pct. i antal personkilometer over Øresund frem til 2032 på grund af øget pendling og trafik til lufthavnen fra Sverige, ligesom der forventes en fordobling af godstogstrafikken, der passerer lufthavnen, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Det giver samlet en stor kapacitetsudfordring på banen omkring Københavns Lufthavn, der skal håndteres. Udbygningen vil også have konsekvenser for klima, miljø og lufthavnens naboer. Der er således mange misteltene, der skal tages i ed – og nogle vil kræve håndfast overtalelse.

CPH’s særlige samfundsmæssige rolle

Københavns Lufthavns egen begrundelse for at hente den 43-årige Peter Goll ind i sin ledelse som Vice President og kommunikationsdirektør var da også i sommeren 2018, at lufthavnen ville styrke indsatsen for at varetage ”den særlige samfundsmæssige rolle”, som lufthavnen har.

Lufthavnen lancerede allerede i 2014 ”Expanding CPH”, der var en ambitiøs vision for fremtidens lufthavn, der kan betjene 40 millioner passagerer om året.

Visionen er for længst omsat i konkrete planer og projekter, som CPH er i fuld gang med at realisere som nærmere beskrevet i ”Udredningsrapport, Opdatering af lov- og plangrundlag for udvidelse af Københavns Lufthavn, 2016.”

Ændringen af udbygningsloven

Københavns Lufthavn har haft travlt med at få myndighederne til at ændre den såkaldte udbygningslov, der skal gøre de nødvendige ændringer i lufthavnen mulig, herunder forlængelsen af Finger B og etablering af en ny satellitterminal med tilsammen 46 nye standpladser til parkerede fly i den nordvestlige ende af lufthavnens nuværende vigtige tværbane, 12-30, der i første omgang forkortes og flyttes 500 m østpå mod kysten ud for Øresund og samtidig drejet 6 grader. Det er samtidig forudset, at tværbanen på sigt helt sløjfes.

Spørgsmålet om tværbanen er kontroversielt. Normalt letter og lander 95 pct. af flyene på København lufthavns to hovedbaner. Det betyder, at flyverne flyver ind og over Øresund eller Kongelunden. Når vinden er særlig stærk og kommer fra en særlig retning, bruges tværbanen. Det skyldes, at fly skal have modvind for at lette og lande. Derfor er der blandt luftfartsselskaberne nervøsitet for aflysninger og forsinkede afgange, samt at det hyppigere bliver nødvendigt at omdirigere fly til andre lufthavne, og dermed øgede omkostninger.

CPH og Københavns Lufthavns direktør Thomas Woldbye har bearbejdet både transportminister Ole Birk Olesen og den daværende erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen, og med Folketingets vedtagelse den 15. maj 2018 af lovforslag L 154 – Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (den såkaldte udbygningslov, der regulerer hvordan CPH må udbygges) – er vejen i princippet banet for lufthavnens omstridte udbygningsplaner.

Med loven præciseres de gældende regler for tilladelser og godkendelser af udbygninger og ændringer af eksisterende flyvepladser. Det gøres dermed tydeligt, at væsentlige større udbygninger og ændringer i Københavns Lufthavn altid kræver tilladelse efter luftfartslovens § 55, stk. 1. Myndighederne får også klar hjemmel til at indføre krav og påbud om maksimale ventetider i sikkerhedskontrol, skærpet kontrol med ventetiden i bagagehåndteringen og i grænse- og paskontrollen.

Hvad med VVM-undersøgelsen?

Det er bemærkelsesværdigt, at Trafikstyrelsen er blevet underkendt i det vigtige spørgsmål om der skulle udarbejdes en VVM-redegørelse inden Folketinget behandlede ændringen af udbygningsloven. Det fremgår, at miljørapport med vurderinger af virkninger på miljøet, revision af støjcirkulæret, lokalplan og miljøgodkendelser vedr. støj, luft, anlæg, mv. først udarbejdes, når placering af standpladser, rulleveje, områder til afisning af fly, bygninger mv. er detaljeret yderligere, når det overordnede lovgrundlag for udbygningen af lufthavnen er på plads – altså vedtagelse af lovforslag L 154.

Kommunikationsteamet

Vice President og kommunikationsdirektør Peter Goll vil i varetagelse af kommunikationen omkring lufthavnens ”særlige samfundsmæssige rolle” blive støttet af den daglige leder af Public Affairs & External Communication, Morten Boje Hviid, og af pressechef Kasper Hyllested.

Københavns Lufthavn ansatte i maj 2017 Morten Boje Hviid som ny External Communications & Public Affairs Director. Morten Boje Hviid kom fra en stilling som nordisk COO i Rud Pedersen Group, der også var involveret i Falck/Bios-sagen. Han er uddannet BA i kommunikation fra RUC i 1994, og har tidligere været særlig rådgiver for fødevareminister Henrik Dam Kristensen, forsvarsminister Hans Hækkerup og udenrigsminister Mogens Lykketoft, ligesom han i perioden 2002-2006 var personlig rådgiver for henholdsvis Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt. Han har desuden arbejdet som seniorrådgiver i konsulenthusene Geelmuyden.Kiese og Public Affairs Group.

I perioden 2008-15 varetog Morten Boje Hviid forskellige ledelsesroller i forbindelse med public affairs og kommunikation i British American Tobacco, Northern Europe and Baltics, herunder i 2014-15 som leder af EU-kontoret i Bruxelles.

Kasper Hyllested har siden den 1. december 2015 været pressechef i Københavns Lufthavn. Inden var Hyllested pressechef i Dansk Metal.