Danskernes gæld og ejendomsmarkedet

Danskernes gæld i forhold til bruttonationalproduktet er i enhver international sammenligning meget betydelig. Tidligere var den private gæld med 140 pct. af BNP absolut verdensrekord.

En stor del af danskernes gæld vedrører ejendomsmarkedet, som der har været fokus på siden huslån og den såkaldte subprime-krise førte til konkursen af Lehman Brothers i august 2007 og den efterfølgende verdensomspændende finanskrise fra 2008.

Henstilling fra regeringen

Risiciene på ejendomsmarkedet er baggrunden for, at regeringen har ”anmodet” kreditinstitutterne om maksimalt at yde 15 procent af deres nye lån til boligkøb i Københavnsområdet og Århus til familier, hvis samlede gæld overstiger fire gange deres indkomst før skat, og hvor lånene inden for 80 pct. af ejendomsværdien samtidig ydes med afdragsfrihed og/eller variabel rente.

Regeringen henviser i en pressemeddelelse den 19. juni 2017 til anbefalingerne fra Det Systemiske Risikoråd, der i en henstilling til regeringen tilbage i marts måned pegede på risikoen ved den høje andel af variable og afdragsfrie lån i institutternes nyudlån i Københavnsområdet og Århus.

Regeringen ønsker at begrænse den mere risikobetonede långivning i vækstområderne, men det er spørgsmålet om anmodninger og henstillinger er tilstrækkeligt.

Advarsler fra Den Internationale Valutafond

Sagen er, at udlandet har fået øje på problemerne på det danske ejendomsmarked. Den Internationale Valutafond, IMF, har således kraftigt har advaret mod den gavmilde danske långivning til mindre solide debitorer.

IMF offentliggjorde i begyndelsen af maj de foreløbige konklusioner på den såkaldte Artikel IV-konsultation i Danmark. Artikel IV-konsultationer er en del af IMF’s almindelige overvågning af den økonomiske situation og den økonomiske politik i medlemslandene.

Konsultationen er rent praktisk foregået på den måde, at Den Internationale Valutafond (IMF) i slutningen af april 2017 havde stationeret fire økonomer i København, der via samtaler og drøftelser med relevante personer og institutioner forsøgte at danne sig et indtryk af den økonomiske tilstand i Danmark.

Hvordan ser det så ud?

Ifølge IMF-teamet er dansk økonomi generelt på rette vej. Man er opmærksom på at der er gennemført reformer, der skal øge udbuddet af arbejdskraft, men der skal ifølge IMF endnu mere til. Blandt anbefalingerne er, at integrationen af indvandrere og flygtningen skal være bedre, SU skal begrænses til normerede studietider, og nyuddannedes mulighed for at få dagpenge skal fjernes.

Ejendomsmarkedet er dansk økonomis Achilles-hæl!

De mest markante anbefalinger vedrører imidlertid det danske ejendomsmarked. IMF gjorde allerede i forbindelse med sit besøg sidste år opmærksom på farerne på det danske boligmarked. Den Internationale Valutafond mener nu, at der er akut behov for at stramme kravene til boligkøbere.

De løbende boligprisstigninger i byområder – især København og Aarhus – er en kilde til IMF-bekymring. Danske husholdninger har i enhver international sammenligning et frygtindgydende højt gældsniveau. Det høje gældsniveauer sammenholdt med, at boligerne ofte er finansieret med en meget stor andel af afdragsfrie rentetilpasnings- og variabelt forrentede realkreditlån, gør at husholdningerne er utrolig sårbare. Yderligere prisstigninger, især i områder med høj udlånsvækst, vil uvægerligt øge sårbarhed og risici.

Husholdningernes bruttogæld i forhold til disponibel indkomst

Danskerne har den højeste private gældsætning blandt alle 34 OECD-lande og klart størstedelen af gælden udgøres af boliglån. Der er bred enighed blandt Nationalbanken og topøkonomer om, at den høje gæld forlængede og forværrede finanskrisen i Danmark efter krakket i 2008. De kraftige prisstigninger op til krakket blev afløst af fald i ejendomspriserne – i nogle tilfælde til under værdien af lånene. Det betød at for mange blev den økonomiske dispositionsfrihed lammet I årevis. Familieboligen kunne kun sælges med et betragteligt tab.

Hvad er årsagen? Den primære årsag er den danske rentefradragsret, der i realiteten er en skatterabat på lån, og tilskynder til højere gældsætning. Det andet er et realkreditsystem, der tillader ubemidledes ejendomskøb finansieret stort set uden udbetaling og med afdragsfrie rentetilpasningslån.

Afdragsfrie lån med variabel rente burde begrænses

I 2015 var omkring 85 procent af al ny boligbelåning til husholdninger med høj gæld i forhold til indkomsten afdragsfri og variabelt forrentet.

Finanstilsynets tiltag med indførelse af tilsynsdiamant m.v. har været positivt. Aftalen om boligbeskatning fra den 2. maj 2017 hilses også velkommen af IMF – især fordi den konjunktur-medløbende effekt af skattestoppet fra 2001 begrænses.

IMF er dog bekymret for, om reformen vil begrænse mobiliteten på boligmarkedet. IMF er også bekymret for det nye element af konjunktur-medløb, der indføres med den aftalte mulighed for generelle skattelettelser, hvis boligbeskatningen fortsat stiger.

Lempelse af sommerhusbelåningen er uklog!

Når Brian Mikkelsen er bekymret for udlandets opfattelse af det danske realkreditsystem, kan det undre at han selv spiller hasard med systemet. Regeringens seneste forhøjelse af lånegrænsen for realkreditlån i sommerhuse er ifølge IMF i lodret modstrid med bestræbelserne på at mindske risiciene på ejendomsmarkedet.

IMF støtter uforbeholdent de nylige anbefalinger fra Det Systemiske Risikoråd med Nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen. Anbefalingerne vedrørende begrænsning på finansiering med afdragsfri lån med variabel rente i København og Aarhus, bør snarest gennemføres.

IMF-teamet anbefaler at der indføres krav om at boligkøbere selv skal kunne finansiere en større del af boligens værdi og kravene til udbetaling bør hæves til mindst 10 pct. af prisen på boligen.

IMF-økonomerne mener også, at danskerne bør afdrage mere på deres boliggæld, og IMF henviser til Sverige, hvor reglen er, at hvis man skylder mere end halvdelen af, hvad huset er værd, skal man afdrage mindst én procent om året.

Sammenfatning

Vil den brede politiske aftale fra 2.maj 2017 om boligbeskatningen løse problemerne? Vil fortsatte stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat i kombination med kafkaske regler for vurdering og indefrysning afhjælpe problemerne? Kan grise flyve?

Næppe!