Biogas kan erstatte al fossil gas i 2030

Outrup Biogas

Produktion af biogas kan om 10 år bidrage til at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 3,7 mio. ton. Det svarer til næsten 20 procent af det mål, der skal nås fra 2020-2030, som er 20 mio. ton CO2. Det fremgår at et nyt Biogas Outlook fra interesseforeningen BiogasDanmark.

Med Energistyrelsens klimafremskrivning kan man nå en reduktion på 3,2 mio. ton CO2. Men hvis de allerede afsatte støttepuljer rykkes frem til 2024-2026, og at der afsættes nye puljer à 226 mio. kr. om året fra 2027 til 2029 kan man komme helt op på at reducere CO2-udledningen med 3,7 mio. ton.

Klimaeffekten opstår ved en reduktion af udledningen af drivhusgasser fra landbruget i form af CO2, metan og lattergas. Det forudsætter især, at man samtidig foranstalter hurtig udslusning af gylle fra staldene, som har markant effekt. Effekten opstår også ved, at biogas mindsker udledningen af metan fra husdyrgødningen ved lagringen. Størst effekt, cirka 55 procent, er dog ved at erstatte den fossile naturgas med biogas.

Naturgas kan være 100 procent udfaset i 2030, i takt med at forbruget er på vej ned, mens produktionen af biogas er på vej op.

Gasforbruget falder i takt med, at el-drevne varmepumper overtager opvarmningen mange steder. Fordelen ved biogassen er at man fortsat kan udnytte de meget store samfundsinvesteringer, der er foretaget i naturgasnettet over hele landet.

Potentialet for klimaeffekt er ifølge outlook-analysen faktisk endnu større, hvis man tager nye teknologier som Power-to-X i brug, hvor man bruger overskudsstrøm til at producere brint, der sammen med biogassens CO2-indhold kan producere yderligere metan. Den teknologi kan faktisk øge klimaeffekten med mere end 50 procent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s