Inhabilitet og nepotisme i centraladministrationen

Det er afgørende, at alle beslutninger og afgørelser i den offentlige forvaltning bliver truffet ud fra saglige hensyn, så der ikke skabes mistillid til den offentlige organisation. Offentligt ansatte er derfor i henhold til forvaltningsloven forpligtede til at oplyse om alle forhold, som kan skabe interessekonflikt i forhold til deres arbejde.

Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller på anden måde medvirke i behandlingen af den pågældende sag. Vedkommende må desuden ikke yde rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i hele eller dele af sagens behandling.

Hvis der foreligger inhabilitet hos en medarbejder eller leder, overdrages sagen til en anden.

Oplysningspligt

Den, der kan være inhabil, skal snarest underrette sin foresatte herom, med mindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. En medarbejder eller leder har således pligt til at oplyse det, hvis vedkommende er bekendt med, at der for ens eget vedkommende er forhold, som kan medføre inhabilitet.

Ved behandling af generelle sager skal en medarbejder eller leder, som uden at være inhabil alligevel kan have en særlig interesse i sagen eller er knyttet til andre med en interesse i sagen, oplyse formanden for sagsbehandlingsudvalget eller nærmeste leder herom.

En medarbejder eller leder, som har påpeget sin mulige inhabilitet overfor nærmeste ledelse eller formanden for sagsbehandlingsudvalget må ikke selv deltage i behandling og afgørelse af spørgsmålet om sin habilitet og skal, i tilfælde hvor der er tale om et konkret møde, forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om spørgsmålet.

På Folketingets Ombudsmands hjemmeside kan der findes nærmere oplysninger om sager om habilitet, der har været behandlet af Ombudsmanden. I det følgende en række aktuelle habilitetssager fra Udenrigsministeriet og Forsvaret.

Lars Gert Loses, departementschef i Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i USA

Udenrigsministeriet blev kort før jul opmærksom på, at ministeriets departementschef fra 1. januar 2019, Lars Gert Lose, muligvis havde været inhabil i relation til sin hustrus aktiviteter på kulturområdet, mens han var ambassadør i Washington. Udenrigsministeriet bad derfor Kammeradvokaten om at vurdere spørgsmålet.

Kammeradvokaten har den 24. januar 2019 afsluttet sin gennemgang, og konklusionen er, at Lars Gert Lose ikke har overtrådt habilitetsreglerne og derfor ej heller kan bebrejdes, at han ikke underrettede sin foresatte myndighed.

Selvom om det er åbenlyst usandsynligt, at ambassadøren ikke skulle være vidende om, at hans kone Ulla Rønberg var ved at blive ansat som konsulent, har Kammeradvokaten lagt vægt på, at det foreliggende materiale og de overensstemmende forklaringer fra Lars Gert Lose, Anne Dorte Riggelsen og Lone Ravn samt øvrige med tilknytning til begivenhedsforløbet ikke giver noget grundlag for at antage, at Lars Gert Lose var vidende om, at Ulla Rønberg ville blive tilknyttet konsulentstillingen.

Kammeradvokatens notat kan læses her.

Thomas Ahrenkiel, departementschef i Forsvarsministeriet

Ahrenkiel blev i 2016 kæreste med ministeriets pressechef. På et tidspunkt fik pressechefen en klækkelig lønforhøjelse. Det skete ved et møde, hvor departementschefen deltog. Statsministeriets departementschef havde forud sagt god for, at forsvarsministeren ikke skulle underrettes om kæresteforholdet.

Da sagen om forsvarschef Bisserups habilitet spidsede til, besluttede Ahrenkiel, at han selv skulle undersøges. Konklusionen blev, at han var inhabil.

Bjørn Bisserup, forsvarschef, general

Bisserups søn søgte i 2010 optagelse på officersskolen, men blev ikke optaget. Fra sin daværende position som stabschef i forsvarskommandoen var Bjørn Bisserup med til at bane vejen for, at Hærens Operative Kommando fik bedre økonomi og flere stillinger. Det betød, at Bisserups søn alligevel blev optaget.

Da forsvarsmediet Olfi søgte aktindsigt, fik departementschef Thomas Ahrenkiel sagen undersøgt. Konklusionen er, at Bisserup ikke var inhabil, men skulle have underrettet sin chef.

Finansdirektør Anja Erichsen i Værnsfælles Forsvarskommando

Auditørkorpset undersøger, om finansdirektøren var kæreste med en officer, da hun først fik ham ansat i sin egen afdeling og siden forfremmet til sin vicechef med højere rang og større løn. Samtidig vækker det undren, at finansdirektøren kunne fortælle detaljeret om mandens nye karrierejob, et år inden han fik det.

De indledende undersøgelser i Auditørkorpset er ved at bane vejen for en beslutning om en egentlig strafferetslig efterforskning om tjenestemisbrug.

H.C. Mathiesen, hærchef, generalmajor

Hærchefen har i to omgange undladt at orientere sin chef om sit forhold til en anden officer. Hun blev i to omgange optaget på eftertragtede kurser, efter at H.C. Mathiesen havde ændret på optagelseskriterierne, og banet vejen for konen. Videreuddannelsen førte til forfremmelse og højere løn.

Hærchefen er hjemsendt, mens Auditørkorpset undersøger, om der skal rejses en strafferetslig tiltale for pligtforsømmelse og tjenestemisbrug.

Laila Reenberg, direktør for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Laila Reenbergs mand fik en eftertragtet chefstilling i søværnet, uden at den var slået op. Kontorchefen har forklaret, at hun intet har haft med sagen at gøre, den tog souschefen sig af. En underordnet må dog ikke håndtere en sag, som chefen er personligt involveret i. Den slags skal altid håndteres af pågældendes overordnede.

Sagen undersøges internt i ministeriet.

https://olfi.dk/2019/02/12/vicedirektoer-tilboed-sin-direktoers-mand-droemmejob-og-fik-85-000-kr-i-vederlag/?fbclid=IwAR292jxvGxvI66EWrX2Ha3AKfrj8eT3DkAstXGjzJqE1xEgaq6iqel2GVgM

Kommunerne

I kommunerne er en lang række sager kommet til offentlighedens kendskab. I København har forholdene i Teknik- og Miljøforvaltningen f.eks. givet anledning til nærmere undersøgelser af habilitetsproblemer i forvaltningens afdeling for byggetilladelser. I et eksempel havde en chef ved siden af sit job i kommunen et firma, der yder rådgivning om byggesagsbehandling. Det har fået en person til at indrapportere sin bekymring om chefens habilitet.