Kan det specielle danske realkreditsystem opretholdes?

Det danske realkreditsystem kører i øjeblikket på dispensation. Danske særregler fritager realkreditinstitutterne for en del af EU’s krav om polstring.

Nationalbanken advarer om, at disse særregler bør ophæves. Regningen for yderligere krav om polstring kan ende hos boligejerne i form af at bidragssatserne igen forhøjes. I kroner og ører vil det kunne udløse en regning på mellem 0,02 procentpoint og 0,11 procentpoint, svarende til mellem 200 kr. og 1.100 kr. pr. lånt million årligt, viser nationalbankens egne beregninger.

Danske særregler bør ophæves

Nationalbankens opbakning til ophævelse af de danske særregler for realkreditten motiveres af hensynet til at sikre staten og skatteyderne mod en regning i forbindelse med fremtidige finanskriser.

Nationalbankdirektør Lars Rohde sagde sidste år på Realkreditrådets årsmøde: ”Det vil gå imod læringen fra den finansielle krise, hvis vi går fremtiden i møde uden en holdbar model til at afvikle et realkreditinstitut, hvis det bliver nødvendigt. Krisesituationer kan opstå uventet og hurtigt. Sker det, er det for sent at gøre noget ved det. Det er derfor vigtigt, at vi finder en løsning og får gennemført de tilpasninger af lovgivningen, som er nødvendige”.

Nationalbanken har så sent som den 22. marts 2017 offentliggjort et såkaldt Working Paper – Finansiel sektor; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Modeller.

Nationalbanken analyserer virkningen af de rentetilpasningslån, afdragsfrihed og skattestop, der blev indført i 00’erne inden finanskrisen. Konklusionen er, at introduktionen af de nye låntyper og ændret boligbeskatning kan forklare ca. 1/3 af de højere boligpriser eller afvigelsen fra en langsigtet pristrend i perioden 2004-06. Husholdningernes gæld i forhold til BNP ville uden de nye lånetyper have været 20 procentpoint lavere. Endelig peger analysen på, at dansk økonomi blev mere ustabil efter implementering af ændringerne i rammebetingelser på boligmarkedet.

Nationalbanken advarer mod højere lånegrænser for sommerhuse

Det kan derfor ikke overraske, at Nationalbanken nu advarer kraftigt mod højere lånegrænse for sommerhuse.

Selvom et flertal i Folketinget er indstillet på at hæve lånegrænsen for realkredit i fritidshuse fra 60 til 75 pct. mener Nationalbanken, at det kan skade dansk økonomi på tre centrale punkter.

Nationalbanken helt usædvanligt klare advarsel mod at hæve lånegrænsen for realkredit i fritidshuse fremgår af Nationalbankens høringssvar til det lovforslag, der netop er fremsat i Folketinget.

I høringssvaret anbefaler Nationalbanken i utvetydige vendinger, at den nuværende realkreditlånegrænse for fritidshuse fastholdes.

Centrale økonomiske områder vil lide skade

Efter Nationalbankens opfattelse er der tre centrale økonomiske områder, som vil lide skade af en ændret lånegrænse:

  • Nationalbanken gør opmærksom på, at ”markedet for fritidshuse bevæger sig mere volatilt end markedet for enfamiliehuse”, og derfor er lån i fritidshuse ifølge Nationalbanken mere risikable for realkreditinstitutterne.
  • Den øgede usikkerhed mindsker sikkerheden bag de danske realkreditobligationer, og dermed kan realkreditobligationernes særstilling i den europæiske banklovgivning blive svækket. Det kan i givet fald medføre højere renter, fordi investorerne vil kræve en risikopræmie for øget risiko.
  • Endeligt påpeger Nationalbanken, at ”den aktuelt gode konjunktursituation med fremgang på boligmarkedet ikke giver grundlag for at lempe lovgivningen”. Nationalbanken henviser dermed til at priserne på sommerhuse i fjerde kvartal 2016 steg med seks procent sammenlignet med samme kvartal året før.

De nye regler for belåning kommer netop som priserne er på vej op, og dermed kan regering og Folketing være på vej til at gentage fejl fra 00’erne.

Banker og realkreditten er positive

Nationalbankens høringssvar er det eneste negative. Ejendomsmæglerne ser gerne mere aktivitet på sommerhusmarkedet og vil gå endnu længere og hæve grænsen til 80 pct.

Finans Danmark, der repræsenterer banker og realkreditten, påpeger, at det vil styrke de danske finansvirksomheder i konkurrencen med udenlandske konkurrenter, og endeligt er Dansk Industri glade for, at forslaget vil styrke turismen.

Læren fra Færøerne

Der mindes om, at der også på Færøerne var almindelig tilfredshed med at danske realkreditinstitutter fik lov til at operere på øerne. Der skal imidlertid også erindres om, at uansvarlig realkreditbelåning af de facto u-omsættelig fast ejendom på øerne i det nordlige Atlanterhav bidrog til Færøernes bankerot få år senere!