Fornyelse af den offentlige sektor – Offentlig ledelse og innovation

I 3-kløverregeringen (regeringen Lars Løkke Rasmussen III), der blev etableret den 28. november 2016, blev den hidtidige sundhedsminister, Sophie Løhde fra Venstre, udnævnt som den første minister for offentlig innovation.

Ifølge den kongelige resolution udsendt ved regeringsomdannelsen dækker posten over en række områder, der hidtil har hørt under finansministeren: modernisering, styring, fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor, overenskomstforhandling på det offentlige område samt digitalisering og offentlig it. Blandt de styrelser, der fremover hører under ministeriet, er Moderniseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, og Statens Administration.

Program for fornyelse af den offentlige sektor

Regeringens udgangspunkt er en opfattelse af, at danskerne som  modydelse til verdens tungeste skatte- og afgiftstryk vil have god velfærd. Danskerne forventer derfor med rette, at de offentlige velfærdstilbud er i verdensklasse. De forventer også, at de offentligt ansatte har ordentlige arbejdsforhold og respekteres for deres faglighed. Det kræver god ledelse, og at pengene bruges med omhu, så vi får en solid velfærd og service til en så lav skat som muligt.

Hvad skal der så ske?

Regeringen har bebudet, at den vil overveje situationen grundigt et års tid og herefter – ved årsskiftet 2017-2018 – præsentere et program for fornyelse af den offentlige sektor. Det er tanken, at dette program skal udgøre rammen for arbejdet med at udvikle og effektivisere den offentlige sektor, så vi får den bedst mulige velfærd for pengene.

Regeringen vil blandt andet styrke borgernes frie valg, konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, forstærke fokus på resultater, forbedre den organisatoriske forankring af systematiske benchmarking og give de offentligt ansatte større frihed i opgaveløsningen.

3-kløverregeringens ledelseskommission

Den nye V, LA og K regering har dog allerede besluttet at nedsætte en ledelseskommission. Partierne er enige om, at den offentlige sektor skal levere gode og effektive løsninger til borgerne og virksomhe­der. Det kræver, at den dynamik og faglighed, der er hos de dygtige offentlige medarbejdere, frisættes. Det forudsætter god ledelse, åbenhed overfor nytænkning, fælles værdier og forståelse for organisationers værdier og kultur. Det kræver offentlige ledere, der som fyrtårne kan motivere, sætte klar retning og forløse det store potentiale i medar­bejderne. Det kræver større fokus på rekruttering af dygtige ledere samt på udvikling af god ledelse i den offentlige sektor.

Ledelseskommissionen skal ”understøtte god ledelse i hele den offentlige sektor. Skabe fundament for, at god ledelsespraksis og er­faringer vandrer. At rekruttering og udvikling af offentlige ledere sker mere systema­tisk. Og at der bliver en større udveksling af ledere mellem den offentlige og private sektor”.

Forskning, Analyse og Innovation i den offentlige sektor

Det er jo ikke fordi regeringens forslag om at gøre noget ved den offentlige ledelse kommer ud af den blå luft. I de forgangne år er skandalerne væltet ud af Skatteministeriet, IT-projekter løber fuldstændig løbsk, Supersygehuses projektstyring er mangelfuld, Mørkelygter og nødløgne florerer – og at regulær korruption nu også forekommer i Danmark, har Atea-sagen desværre vist.

Ingen kan benægte, at den offentlige sektor befinder sig i en alvorlig krisesituation, og samtidig med at flere ydelser for færre penge er blevet et permanent krav, er der også behov for en ny åben ledelseskultur i den offentlige sektor.

Center for Offentlig Innovation

Gøres der andet end udsendelse af retningslinjer for embedsmænd og nedsætte udvalg med typer som Bo Smith, som rutinemæssigt producerer redegørelser, der viser at alt er som det skal være?

Ja – Statens Moderniseringsstyrelse under Finansministeriet og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse (KORA) har faktisk i årevis brugt store summer af skatteborgernes penge, mens de angiveligt har arbejdet med modernisering og effektivisering af offentlige myndigheders forvaltning af skatteborgernes penge.

Som alle vil vide, har resultaterne været pauvre, og behovet for udvikling i den offentlige sektor og sikring af ”value for money” er ikke blevet mindre i de senere år.

Ikke mindst daværende økonomi- og erhvervsminister Margrethe Vestager var optaget af den offentlige sektor ramponerede image og borgernes voksende uvilje mod at hælde flere penge i de bundløse kar. Derfor blev Center for Offentlig Innovation etableret i 2014 af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, Offentligt Ansattes organisationer, OAO, og Akademikerne.

Om formålet med Center for Offentlig Innovation (COI) blev det oplyst, at øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor skulle understøttes gennem innovation. Konkret og jordnært skulle centeret finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige i samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere.

Uden opslag og vurdering af kvalifikationer udpegede økonomi- og erhvervsminister Margrethe Vestager veninden Pia Gjellerup som leder af COI.

Socialdemokraten Pia Gjellerup

Pia Gjellerup har været kendt som en flittig, pligtopfyldende og loyal socialdemokrat, der tidligt valgte side til fordel for Poul Nyrup Rasmussen i formandsstriden med Svend Auken. Gjellerup mistede desværre jobbet som justitsminister i begyndelsen af Poul Nyrup Rasmussens regeringsperiode som følge af sagen om den krakkede kursusejendom Solhavegård, hvor hun havde været bestyrelsesformand.

Skandalen omkring Solhavegård forhindrede ikke, at Pia Gjellerup efter sin exit som justitsminister i midten af 1990’erne blev næstformand for Folketingets finansudvalg. Samtidig havde hun det betroede job som gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Efter en periode blev hun betragtet som fuldt rehabiliteret, og fra 23. marts 1998 – 21. december 2000 var hun Erhvervsminister. Derefter blev hun indtil 27. november 2001 forfremmet til Finansminister.

Efter valget i 2001 måtte Nyrup Rasmussens regering forlade kontorerne og kontrollen over centraladministrationen på Slotsholmen, og Pia Gjellerup repræsenterede fortsat Socialdemokratiet og Vestre Storkreds i Folketinget frem til 2007. Hun blev derefter ansat i Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), bl.a. chef for den politiske afdeling.

Budget for COI sikret frem til 2019

COI har frem til og med 2016 haft et årligt budget baseret på 4 mio. kr. i tilskud fra regeringen og KL og 2 mio. kr. fra Danske Regioner. Regeringen og KL aftalte i forbindelse med aftalen af 10. juni 2016 om den kommunale økonomi for 2017 en ny periode for COI til og med 2019. Hver af parterne tilfører 4 mio. kr. om året til arbejdet, mens Danske Regioner ønskede at bidrage yderligere.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Mens COI er blevet levetidsforlænget, rationaliseres andre institutioner, der foregiver at bedrive forskning og analyse af aktiviteter i den offentlige sektor. I finanslovsaftalen for 2017 er det besluttet, at SFI, der indtil 2007 hed Socialforskningsinstituttet, men nu kendes som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, i 2017 fusioneres med det tidligere omtalte KORA-institut.

SFI-Centrets cirka 100 forskere beskæftiger sig blandt andet med socialt udsatte, børn og unge, social mobilitet og etniske minoriteter. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har 140 medarbejdere, der bl.a. laver evalueringer af kommuner og regioners indsats, for eksempel inden for sundhed.

Efter fusionen bliver centerets nye navn Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Institutterne har hidtil over finansloven fået over 70 mio. kr. i årlig statsstøtte, men skal fremover klare sig for 10 mio. kr. mindre.

Hvis statsstøtten til de institutioner, der bedriver forskning, analyse og innovation i den offentlige sektor var afhængig af resultaterne, ville finanslovsbevillingen kunne reduceres yderligere.