Omstillingsparathed i centraladministrationen.

Omstillingsparathed i centraladministrationen.

Regeringens beslutning om at udflytte 3.900 statslige arbejdspladser fra København stiller store krav til embedsmændenes omstillingsparathed. I NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet skal omkring 390 – cirka halvdelen – af medarbejderne i København flyttes til Augustenborg Slot på Als.

Krisehjælp

Ifølge direktør Jette Petersen, som bliver i København men må finde sig i lejlighedsvis at besøge Als, havde man ved annonceringen af udflytningen sørget for krisepsykologer, hvis nogen skulle have behov for hjælp, og styrelsens egne arbejdsmiljøkonsulenter og psykologer var også til stede. Der foreligger ikke oplysninger om hvor mange medarbejdere, der rent faktisk havde brug for ilt, konsulenthjælp og psykologbistand. Det ville dog være naivt at tro, at forandring ikke altid har været et grundvilkår i den danske centraladministration.

Landbrugsministeriet

Når vi nu er begyndt i NaturErhvervstyrelsen, kan Landbrugsministeriets brogede historie passende illustrere min pointe: Frem til oprettelsen af Landbrugsministeriet den 22. maj 1896 lå både landbrugets og fiskeriets anliggender trygt og godt i Indenrigsministeriet. Med Landbrugsministeriets etablering blev begge erhvervs interesser varetaget hér, med undtagelse af en kort pause i perioden 1929-35, hvor Landbrugsministeriets Fiskeridirektorat var overflyttet til et nyt ministerium for søfart og fiskeri. I 1935 blev Fiskeridirektoratet igen henlagt under Landbrugsministeriet, der fik navnet Ministeriet for Landbrug og Fiskeri og her lå varetagelsen af fiskeriets interesser indtil den 13. november 1947, hvor Fiskeriministeriet blev oprettet som selvstændigt ministerium. Landbrugsministeriet var i disse år præget af ro og ordentlighed. De ministerielle embedsmænd følte sig nok noget hævet over ministeriets klienter, og man ansatte ikke hvem som helst. Da en ung håbefuld landbrugskandidat søgte en sekretærstilling i ministeriet, blev han afvist. Med anmodning om en nærmere begrundelse med oplysning om, at cand.agro faktisk var anerkendt som en akademisk uddannelse – ovenikøbet inden for ministeriets jordbrugsmæssige virkefelt – fik han det svar, at man jo ej heller i Justitsministeriet ansatte tugthuskandidater! Landbrugskandidaten måtte herefter læse et par år mere og først med en pæn, men ikke prangende eksamen som cand.polit kunne han endelig ansættes i ministeriet. De to ministerier fungerede uafhængigt af hinanden og i relativ ro i næsten 50 år indtil et sand reorganiseringsraseri greb Landbrugsministeriet i begyndelsen af 90’erne. Raseriet havde muligvis sammenhæng med at ministeriet havde fået en ny energisk departementschef, der ikke vidst noget som helst om landbrug, men med en baggrund som finmekaniker og ansættelse i Administrationsdepartementet havde interesse i administrative reorganiseringer. Til en start blev en lang række forsknings- og forsøgsstationer nedlagt, sammenlagt og flyttet rundt. Af de helt store reorganiseringer kan nævnes at Statens Husdyrbrugsforsøg blev sammenlagt i Foulum med Statens Planteavlsforsøg under navnet Danmarks JordbrugsForskning.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet

Senere – den 27. september 1994 – blev Landbrugs- og Fiskeriministerierne lagt sammen til Landbrugs- og Fiskeriministeriet med yderligere utallige om-rokeringer til følge. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) blev oprettet den 30. december 1996. I den forbindelse blev Levnedsmiddelstyrelsen, der indtil da lå under Sundhedsministeriet, lagt sammen med Veterinærdirektoratet under det nye Fødevareministerium, og ændrede navn til Veterinær- og Fødevaredirektoratet – Fødevarestyrelsen fra 2004.

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet har en tilsvarende tumultarisk historie. FødevareErhverv blev skabt ved sammenlægningen af Strukturdirektoratet og det dysfunktionelle EU-Direktoratet i 2000. Strukturdirektoratet boede i Toldbodgade i København med en lille filial i Tønder i Sønderjylland. Filialen i Tønder blev ikke berørt, men personalet i Toldbodgade måtte flytte til Nyropsgade. NaturErhvervstyrelsen blev etableret 1. oktober 2011 ved sammenlægning af FødevareErhverv, Fiskeridirektoratet og dele af Plantedirektoratet. Styrelsen har siden 2011 haft til huse i Nyropsgade i det centrale København og med en lille filial i Tønder i Sønderjylland. Fiskeridirektoratets medarbejdere måtte flytte fra hovedkontoret på Langelinie Allé i København, mens Plantedirektoratets medarbejdere måtte flytte fra grønne omgivelser i Lyngby nord for København.390 af de ansatte i NaturErhvervstyrelsen skal inden for de næste to år flytte arbejdsplads til Sønderjylland. 370 af de ansatte skal flytte til Augustenborg, mens 20 skal flyttes til styrelsens Tønder-filial.

Fra psykopatklubben

De 370, der skal flytte til Augustenborg, skal have til huse i et tidligere psykiatrisk hospital, som først skal bygges om, før man kan huse det nye driftscenter, der skal varetage opgaver med support, tilskud og kontrol. Derfor er forventningen også, at flytningen bliver realiseret i løbet af 2017. Hvis der måtte være medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen, der i øjeblikket er frustrerede over fremtidsudsigterne, kan man trøste sig med at tidligere ansatte i ministerområdet også har været udsat for forandringer. For de særligt berørte, kan man anbefale læsning af departementschef Erik Ib Schmidts erindringer: ”Fra psykopatklubben”. Det kan være en trøst at konstatere, at også i ”de gode gamle dage” var der undertiden meget besynderlige forhold i den danske centraladministration.