En mærkedag

I anledning af seniorrådgiver Ib Byrge Sørensens 70 års fødselsdag den 22. august 2016 kan der være grund til at minde om fødselarens baggrund.

Ib Byrge Sørensen, der pt er seniorrådgiver i kommunikationsbureauet Rud Pedersen, var den departementschef, der kunne lukke og slukke i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Nedlæggelse af Fødevareministeriet

Den Venstre-regering, der tiltrådte i juni 2015, var fast besluttet på at skabe bedre rammer for dansk erhvervsliv, og derfor blev landbrug og fiskeri lagt sammen med miljø i et helt nyt ministerium.

Af regeringsgrundlaget Sammen for Fremtiden fra juni 2015 fremgår et afsnit med Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet:

”Vi vil skabe bedre rammer for landbrug- og fødevareerhvervet, samtidig med at vi passer på vores miljø.

Danmark har en stærk fødevare- og landbrugssektor, som skaber arbejdspladser og eksport. Fødevareerhvervet er vækstmotor i dele af Danmark, der er ramt af mangel på arbejdspladser og muligheder for udvikling. Men sektoren er under stigende pres fra den globale konkurrence.

Regeringen vil fremlægge en fødevare- og landbrugspakke, der skal gøre fødevare- og landbrugssektoren endnu bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten, og til at skabe mere vækst og beskæftigelse – i samspil med natur og miljø.

Regeringen vil arbejde for at reducere regler og bureaukrati for danske fiskere. Rammer og vilkår skal understøtte bæredygtigt fiskeri. Regeringen vil endvidere gøre op med overimplementering af EU-regler.

Regeringen vil sikre en fornuftig balance mellem landbrugets og fødevareklyngens – herunder fiskeriets – vækstmuligheder og miljøhensyn. Derfor samles opgaverne i et Miljø- og Fødevareministerium.”

Nedlæggelsen kom ikke uventet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller bare Fødevareministeriet har været gennem mange ændringer og strukturelle forandringer. Den seneste ændring af strukturen blev gennemført 1. februar 2012. Fra denne dato omfatter ministeriet et departementet og to store styrelser: Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen (det hedder det faktisk!). 

Den nye fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen nedlagde som en af de første embedsgerninger det strategiske sekretariat, som tidligere fødevareminister Dan Jørgensen havde etableret i det tidligere fødevareministerium. Sekretariatet blev oprettet i september måned 2014 år, og var den mediebevidste Dan Jørgensens håndplukkede gruppe til at styrke departementets arbejde med strategi og politikudvikling.

Ib Byrge Sørensen

Daværende departementschef Ib Byrge Sørensen, der var mest kendt som driftssikker administrator, forklarede ved sekretariatets oprettelse, at tanken med sekretariatet var at sikre handlekraft og er ressourcer til at udvikle og forfølge temaer og initiativer, der var prioriteret af landbrugsministeren. Ib Byrge Sørensen pegede også på to mangler, som etableringen af det nye sekretariat skulle rette op på: Det første var, at departementschefen ikke selv følte, at han eller departementet var dygtige nok til politisk udvikling. Det andet var, at trods et udtalt behov, havde Byrge Sørensen ikke hidtil haft en akademisk sekretær.

Det bemærkelsesværdige var, at departementschefen herved tilstod, at han selv og departementet var uduelige til at varetage den opgave, der i adskillige år havde været deres ansvar. Det andet, der gav anledning til forundring på Slotsholmen, var at han tillod, at centrale opgaver i forbindelse med udarbejdelse og implementering af fødevarepolitiske strategier blev taget ud af hænderne på departementschef og departement.

Pensionering

I forbindelse med regeringsskiftet blev den alderstegne Ib Byrge Sørensen sendt på pension.

Ministeriets historie

Frem til oprettelsen af Landbrugsministeriet den 22. maj 1896 blev både landbrugets og fiskeriets anliggender varetaget af Indenrigsministeriet. Med Landbrugsministeriets etablering blev begge erhvervs interesser varetaget her, med undtagelse af en kort pause i perioden 1929-35, hvor Landbrugsministeriets Fiskeridirektorat var overflyttet til et nyt ministerium for søfart og fiskeri.

Med etableringen af et særskilt Miljøministerium, overførsel af forsknings- og forsøgsvirksomheden til Universiteterne og senest med oprettelsen af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ministeriet faktisk i nogle år haft vanskeligheder ved at demonstrere sin berettigelse. Medarbejderne i Fødevareministeriet har altid været præget af en vis sindighed, og ministeriets hidtidige ledelse opgav for efterhånden mange år siden at kæmpe for ministeriets interesser, og synes at have befundet sig vel helt uden for indflydelse og ansvar.

Fødevareministeriet er altså nedlagt som selvstændigt ministerium. Fødevarestyrelsen kunne på sigt nemt lægges ind under Sundhedsministeriet, og NaturErhvervstyrelsen kunne passende sammenlægges med Naturstyrelsen.

Erhvervenes interesse

Landbrug & Fødevarer samt fiskerierhvervene vil også hurtigt indse, at interesserne varetages bedre i et ministerium, der også har andet at tænke på. I efterhånden mange år har skiftende regeringer alene set Fødevareministeriet som et miljø- og naturpolitisk instrument. Ministeriet har samtidig været platform for diverse politiske ”sprællemænd”, der har forfulgt egne politiske dagsordener, mens erhvervenes rammevilkår og borgernes beskyttelse mod fødevarebårne sygdomme er negligeret.

Fødevareministeriet havde tidligere mange internationale relationer og et omfattende samarbejde både med internationale organisationer og med enkeltlande. For at styrke samarbejdet og fremme danske interesser i udlandet havde ministeriet statskonsulenter for fødevareområdet i en række lande. Før sammenlægningen var ministeriet allerede reduceret til et dansk sekretariat for implementeringen af EU’s landbrugspolitik og til platform for skiftende landbrugsministres pop-politik. Den internationale varetagelse af danske landbrugs-, fiskeri- og fødevareinteresser var overladt til amatørerne i Udenrigsministeriet, men i øvrigt i det væsentligste erhvervenes eget ansvar.

Det er da heller ikke overraskende, at der er enighed blandt de borgerlige partier om en sådan ressortændring, der byder på muligheder for besparelser og i øvrigt kan bidrage til at forbedre rammerne for dansk erhvervsliv.